- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -

11. Koszty operacyjne

za rok zakończony

Nota 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
Koszty licencji programowych 360.311 414.742
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta 312.723 312.018
Koszty produkcji telewizyjnej własnej i zewnętrznej oraz amortyzacja praw sportowych 351.489 270.567
Amortyzacja i utrata wartości 243.066 174.880
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 178.373 148.811
Koszty przesyłu sygnału 149.731 114.736
Amortyzacja licencji filmowych 112.107 93.226
Koszt własny sprzedanego sprzętu 36.152 33.548
Koszty zrealizowanego ruchu i opłat międzyoperatorskich 44.110 25.374
Koszty windykacji, utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności 27.457 74.254
Inne koszty 156.144 137.465
Razem koszty operacyjne wg rodzaju 1.971.663 1.799.621

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów 1.530.301 1.396.237
Koszty sprzedaży 247.073 243.493
Koszty ogólne i administracyjne 194.289 159.891
Razem koszty wg układu kalkulacyjnego 1.971.663 1.799.621

a) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
Wynagrodzenia 151.880 128.638
Ubezpieczenia społeczne 19.667 14.531
Pozostałe świadczenia pracownicze 6.826 5.642
Razem 178.373 148.811

Przeciętne zatrudnienie

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 1.454 1.267

Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl

URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/sprawozdanie_finansowe/noty/11-koszty-operacyjne/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.