- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -

32. Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Zobowiązania krótkoterminowe 97.256 105.052
Zobowiązania długoterminowe 1.316.479 1.417.525
Razem 1.413.735 1.522.577

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu obligacji Senior Notes

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes na dzień 1 stycznia 1.522.577 -
Emisja obligacji Senior Notes - 1.372.245
Niezrealizowane (przychody)/koszty z tytułu różnic kursowych (112.143) 169.376
Spłata odsetek i prowizji (105.625) (89.624)
Naliczone koszty odsetek 108.926 70.580
Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes na dzień 31 grudnia 1.413.735 1.522.577

Zawarcie umowy emisji Obligacji

W dniu 20 maja 2011 roku Spółka oraz jej w pełni zależna spółka: Cyfrowy Polsat Finance AB („Emitent”), Bank of New York Mellon, Oddział w Londynie, Bank of New York Mellon Luxembourg S.A. oraz Gwaranci Pierwotni (Spółka, CPT, CPTM), zawarli umowę dotyczącą warunków emisji Obligacji (ang. Indenture) („Umowa Dotycząca Warunków Emisji Obligacji”) w sprawie emisji przez Emitenta niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 350 milionów EUR (nie w tysiącach) (1.372.245 zł) z terminem zapadalności w 2018 roku.

Odsetki od Obligacji Senior Notes będą naliczane na poziomie 7,125% rocznie (stopa stała) i będą płatne w okresach półrocznych z dołu w dniach 20 maja i 20 listopada, począwszy od dnia 20 listopada 2011 roku. Wykup Obligacji Senior Notes nastąpi w dniu 20 maja 2018 roku w drodze zapłaty kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji Senior Notes.


Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl

URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/sprawozdanie_finansowe/noty/32-zobowiazania-z-tytulu-obligacji-senior-notes/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.