- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -

41. Segmenty działalności

Grupa prowadzi działalność w dwóch segmentach:

  1. w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym obejmujące usługi telewizji cyfrowej, usługi telefonii komórkowej, usługi dostępu do Internetu, usługi telewizji mobilnej, usługi telewizji internetowej oraz produkcję dekoderów, oraz
  2. w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej.

Grupa prowadzi działalność operacyjną głównie na terytorium Polski.

Działalność Grupy Kapitałowej grupuje się według kryterium branżowego, tj. według dającego się wyodrębnić obszaru działalności, w ramach którego następuje świadczenie usług i dostarczanie towarów w określonym środowisku gospodarczym.

Działalność poszczególnych segmentów charakteryzuje się różnym ryzykiem i poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym obejmuje:

  • usługi cyfrowej płatnej telewizji dotyczącej głównie bezpośredniej dystrybucji technologicznie zaawansowanych usług płatnej telewizji a przychody pochodzą głównie z opłat abonamentowych;
  • usługi telefonii komórkowej w ofercie abonamentowej (postpaid) które generują przychody głównie z rozliczeń międzyoperatorskich, zrealizowanego ruchu i opłat abonamentowych;
  • usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu które generują przychody głównie ze zrealizowanego ruchu i opłat abonamentowych;
  • usługi telewizji internetowej (IPLA) oraz serwisu muzycznego (MUZO) dostępne na komputerach, smartfonach, tabletach, telewizorach typu SmartTV, konsolach do gier i urządzeniach telewizyjnych a przychody pochodzą głównie z opłat abonamentowych oraz przychodów z emisji reklam w Internecie;
  • produkcję dekoderów.

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej obejmuje głównie produkcję, zakup i emisję audycji informacyjnych i rozrywkowych oraz seriali i filmów fabularnych nadawanych w kanałach telewizyjnych w Polsce. Przychody segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej pochodzą głównie z emisji reklam, sponsoringu oraz przychodów od operatorów sieci kablowych i platform cyfrowych.

Zarząd ocenia wyniki segmentów działalności poprzez analizę EBITDA. Poziom EBITDA jest odzwierciedleniem możliwości generowania gotówki przez Grupę w warunkach powtarzalnych. Grupa definiuje EBITDA jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i utratę wartości. EBITDA nie jest definiowana przez MSSF UE i może być wyliczany inaczej przez inne podmioty.

Poniższa tabela prezentuje podział przychodów i kosztów Grupy według segmentów działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 Usługi dla klientów indywidualnych Nadawanie i produkcja telewizyjna Wyłączenia i korekty konsolidacyjne Razem
Sprzedaż do stron trzecich 1.787.309 990.906 - 2.778.215
Sprzedaż pomiędzy segmentami 16.390 98.957 (115.347) -
Przychody ze sprzedaży 1.803.699 1.089.863 (115.347) 2.778.215
EBITDA 631.995 400.248 2 1.032.245
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 431.392 361.057 (3.270) 789.179
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, zestawów odbiorczych i innych wartości niematerialnych 235.176* 25.579 - 260.755
Amortyzacja 183.795 37.721 3.272 224.788
Utrata wartości 16.808 1.470 - 18.278
Na dzień 31 grudnia 2012
Aktywa segmentu, w tym: 1.602.992 4.015.663** (57.310) 5.561.345
Inwestycje w jednostkach współzależnych - 2.722 - 2.722

*Pozycja ta obejmuje także nabycie zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym.
** Pozycja ta obejmuje także aktywa trwałe zlokalizowane poza granicami Polski w wysokości 54,5 milionów złotych (nie w tysiącach).

Praktycznie wszystkie przychody generowane są w Polsce.

Należy zwrócić uwagę, iż dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku nie są w pełni porównywalne do danych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku ze względu na nabycie Telewizji Polsat Sp. z o.o. w dniu 20 kwietnia 2011 roku, nabycie INFO-TV-FM w dniu 30 stycznia 2012 roku oraz nabycie spółek tworzących serwis ipla w dniu 2 kwietnia 2012 roku.

Poniższa tabela prezentuje podział przychodów i kosztów Grupy według segmentów działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku:

rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 Usługi dla klientów indywidualnych Nadawanie i produkcja telewizyjna Wyłączenia i korekty konsolidacyjne Razem
Sprzedaż do stron trzecich 1.640.252 725.673 - 2.365.925
Sprzedaż pomiędzy segmentami 2.255 69.217 (71.472) -
Przychody ze sprzedaży 1.642.507 794.890 (71.472) 2.365.925
EBITDA 481.967 253.213 - 735.180
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 342.792 221.162 (3.654) 560.300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, zestawów odbiorczych i innych wartości niematerialnych 282.795* 14.855 - 297.650
Amortyzacja 131.023 32.051 3.654 166.728
Utrata wartości 8.152 - - 8.152
Na dzień 31 grudnia 2011
Aktywa segmentu, w tym: 1.279.725 4.056.562** (11.119) 5.325.168
Inwestycje w jednostkach współzależnych - 2.531 - 2.531

*Pozycja ta obejmuje także nabycie zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym.
** Pozycja ta obejmuje także aktywa trwałe zlokalizowane poza granicami Polski w wysokości 97 mln złotych (nie w tysiącach).

Zasady rachunkowości stosowane przez oba segmenty operacyjne zostały opisane w nocie 6.

Uzgodnienie EBITDA do zysku netto za okres:

rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
EBITDA 1.032.245 735.180
Amortyzacja i utrata wartości (243.066) (174.880)
Zysk z działalności operacyjnej 789.179 560.300
Różnice kursowe netto (nota 12) 999 (18.615)
Przychody z tytułu odsetek (nota 12) 18.006 10.715
Zysk z udziału w jednostce stowarzyszonej wycenianej metodą praw własności 2.897 2.164
Koszty odsetkowe (nota 12 i 13) (223.143) (183.497)
Różnice kursowe z wyceny obligacji Senior Notes (nota 13) 112.143 (169.376)
Wynik z wyceny i realizacji opcji walutowych (nota 12) - (3.125)
Pozostałe (4.434) (6.500)
Zysk brutto za okres 695.647 192.066
Podatek dochodowy (97.349) (31.876)
Zysk netto za okres 598.298 160.190

Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl

URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/sprawozdanie_finansowe/noty/41-segmenty-dzialalnosci/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.