- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Kapitał zakładowy Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane* Kapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2011 10.733 - - 417.205 427.938
Zysk całkowity - - 9.611 160.190 169.801
Wycena instrumentów zabezpieczających - - 4.758 - 4.758
Różnice kursowe - - 4.853 - 4.853
Zysk netto za okres - - - 160.190 160.190
Emisja akcji 3.201 1.295.103 - - 1.298.304
Stan na 31 grudnia 2011 13.934 1.295.103 9.611 577.395 1.896.043

* Obejmuje kapitał tworzony na pokrycie strat zgodnie z artykułem 396 kodeksu spółek handlowych, na który spółki akcyjne są zobowiązane przelewać 8% zysku za rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego. Na dzień 31 grudnia 2011 roku kapitał nie podlegający dystrybucji wynosił 4.645 zł.


Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl

URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/sprawozdanie_finansowe/skonsolidowane-zestawienie-zmian-w-kapitale-wlasnym-za-rok-obrotowy-zakonczony-31-grudnia-2011/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.