- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Kapitał zakładowy Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane* Kapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2012 13.934 1.295.103 9.611 577.395 1.896.043
Zysk całkowity - - (25.938) 598.298 572.360
Wycena instrumentów zabezpieczających (nota 30) - - (25.390) - (25.390)
Różnice kursowe - - (548) - (548)
Zysk netto za okres - - - 598.298 598.298
Stan na 31 grudnia 2012 13.934 1.295.103 (16.327) 1.175.693 2.468.403

* Obejmuje kapitał tworzony na pokrycie strat zgodnie z artykułem 396 kodeksu spółek handlowych, na który spółki akcyjne są zobowiązane przelewać 8% zysku za rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego. Na dzień 31 grudnia 2012 roku kapitał nie podlegający dystrybucji wynosił 4.645 zł.


Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl

URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/sprawozdanie_finansowe/skonsolidowane-zestawienie-zmian-w-kapitale-wlasnym-za-rok-obrotowy-zakonczony-31-grudnia-2012/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.