- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -

Skonsolidowany bilans – pasywa

Nota 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 przekształcony 1 stycznia 2011 przekształcony
Kapitał zakładowy 29 13.934 13.934 10.733
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 29 1.295.103 1.295.103 -
Pozostałe kapitały 29 (16.327) 9.611 -
Zyski zatrzymane 1.175.693 577.395 417.205
Kapitał własny razem 2.468.403 1.896.043 427.938
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 31 592.003 958.407 -
Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes 32 1.316.479 1.417.525 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 33 551 934 1.095
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 94.258 87.122 65.338
Przychody przyszłych okresów 37 5.181 7.595 16.192
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 34 17.690 12.497 2.384
Zobowiązania długoterminowe razem 2.026.162 2.484.080 85.009
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 31 275.608 246.778 18.041
Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes 32 97.256 105.052 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 33 233 252 491
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 35 472.094 374.955 317.953
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 7.092 29.226 -
Kaucje otrzymane za wydany sprzęt 36 13.259 12.744 15.523
Przychody przyszłych okresów 37 201.238 199.418 181.359
Zobowiązania krótkoterminowe razem 1.066.780 968.425 533.367
Zobowiązania razem 3.092.942 3.452.505 618.376
Pasywa razem 5.561.345 5.348.548 1.046.314

Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl

URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/sprawozdanie_finansowe/skonsolidowany-bilans-pasywa/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.