- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

za rok zakończony

Nota 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Zysk netto 598.298 160.190
Korekty: 244.920 210.727
Amortyzacja i utrata wartości 11 243.066 174.880
Płatności za licencje filmowe i sportowe (177.868) (177.241)
Amortyzacja licencji filmowych i sportowych 194.521 169.455
Strata/(zyski) z działalności inwestycyjnej (111) 1.187
Wartość sprzedanych aktywów programowych 9.244 3.747
Odsetki 205.185 171.811
Zmiana stanu zapasów 16.173 (3.433)
Zmiana stanu należności i innych aktywów (106.816) (63.732)
Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów 67.872 (59.031)
Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną 2.093 6.513
Wycena instrumentów zabezpieczających (31.345) 5.874
Zysk z udziału w jednostce współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności (2.897) (2.164)
Straty/(zyski) z tytułu różnic kursowych, netto (111.076) 170.382
Kompensata należności z tytułu podatku dochodowego z zobowiązaniami z tytułu VAT - 6.264
Podatek dochodowy 14 97.349 31.876
Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym (164.008) (229.353)
Inne korekty 3.538 3.692
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 843.218 370.917
Podatek dochodowy zapłacony (78.733) (34.222)
Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej 16.882 10.351
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 781.367 347.046
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (54.937) (39.241)
Nabycie wartości niematerialnych (36.240) (26.433)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne 38 (45.711) (2.336.698)
Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 751 999
Nabycie obligacji - (14.684)
Zaliczka za udziały 27 - (12.000)
Udzielone pożyczki (1.100) -
Spłata udzielonych pożyczek 1.100 -
Spłata odsetek od pożyczek - 1
Otrzymana dywidenda 2.706 1.305
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (133.431) (2.426.751)
Zmiana stanu kredytu w rachunku bieżącym - (18.041)
Zaciągnięcie kredytów terminowych 31 - 2.800.000
Emisja obligacji Senior Notes 32 - 1.372.245
Wpływ z realizacji opcji walutowych - 2.480
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 31 (453.324) (1.538.844)
Spłata odsetek od Cash Pool (3.683) -
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (335) (512)
Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu finansowego i zapłacone prowizje (195.934) (289.899)
Inne wydatki (71) -
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (653.347) 2.327.429
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5.411) 247.724
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 277.534 27.615
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (1.769) 2.195
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 270.354 277.534

Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl

URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/sprawozdanie_finansowe/skonsolidowany-rachunek-przeplywow-pienieznych/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.