- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

za rok zakończony

Nota 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 przekształcony
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 10 2.778.215 2.365.925
Koszty operacyjne 11 (1.971.663) (1.799.621)
Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów (1.530.301) (1.396.237)
Koszty sprzedaży (247.073) (243.493)
Koszty ogólne i administracyjne (194.289) (159.891)
Pozostałe przychody / koszty operacyjne (17.373) (6.004)
Zysk z działalności operacyjnej 789.179 560.300
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej 12 14.353 (15.006)
Koszty finansowe 13 (110.782) (355.392)
Zysk z udziału w jednostce współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności 2.897 2.164
Zysk brutto za okres 695.647 192.066
Podatek dochodowy 14 (97.349) (31.876)
Zysk netto za okres 598.298 160.190
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 598.298 160.190
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 16 1,72 0,49

Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl

URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/sprawozdanie_finansowe/skonsolidowany-rachunek-zyskow-i-strat/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.