- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

W dniu 11 marca 2013 roku Zarząd Cyfrowy Polsat S.A. zatwierdził skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, na które składają się:

 • Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto za okres w wysokości: 598.298 zł.
 • Zestawienie pozostałego skonsolidowanego zysku całkowitego za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk całkowity za okres w wysokości: 572.360 zł.
 • Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 5.561.345 zł.
 • Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę: 5.411 zł.
 • Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 572.360 zł.
 • Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach złotych polskich z wyjątkiem pozycji, w których wyraźnie wskazano inaczej.

  DOMINIK LIBICKI Prezes Zarządu
  TOMASZ SZELĄG Członek Zarządu
  DARIUSZ DZIAŁKOWSKI Członek Zarządu
  ANETA JASKÓLSKA Członek Zarządu

  Warszawa, 11 marca 2013 roku


Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl

URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/sprawozdanie_finansowe/zatwierdzenie-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.