- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -

Zestawienie pozostałego skonsolidowanego zysku całkowitego

za rok zakończony

Nota 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Zysk netto za okres 598.298 160.190
Wycena instrumentów zabezpieczających 30 (31.345) 5.874
Podatek dochodowy od wyceny instrumentów zabezpieczających 30 5.955 (1.116)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą (703) 6.018
Podatek dochodowy od różnic kursowych 155 (1.165)
Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu (25.938) 9.611
Zysk całkowity za okres 572.360 169.801
Zysk całkowity przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 572.360 169.801

Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl

URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/sprawozdanie_finansowe/zestawienie-pozostalego-skonsolidowanego-zysku-calkowitego/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.