- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -

Władze spółki

SKŁAD ZARZĄDU CYFROWEGO POLSATU

Obecnie nasz Zarząd liczy czterech Członków. Skład Zarządu nie uległ zmianie w ciągu 2012 roku. Jego Członkowie zostali powołani na trzyletnią kadencję w 2010 roku.

Skład osobowy Zarządu

W poniższej tabeli przedstawiono imiona, nazwiska, stanowiska, rok powołania i rok, w którym wygasa bieżąca kadencja poszczególnych Członków Zarządu.

Imię i nazwisko Stanowisko Rok pierwszego
powołania
Rok powołania
na obecną kadencję
Rok upływu
kadencji
Dominik Libicki Prezes Zarządu 2001 2010 2013
Dariusz Działkowski Członek Zarządu 2007 2010 2013
Tomasz Szeląg Członek Zarządu 2009 2010 2013
Aneta Jaskólska Członek Zarządu 2010 2010 2013

Stan na 31 grudnia 2012 roku.

libicki_small

Dominik Libicki
Prezes Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od marca 2001 roku. Zasiada również w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o. Jest także Prezesem Zarządu spółki INFO-TV-FM Sp. z o.o. Od lutego 2005 roku pełni funkcję Wiceprezesa Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Jego wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są głównie z branżą produkcji telewizyjnej. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w PAI Film. Prowadził również własną firmę Studio Meg, która produkowała telewizyjne spoty reklamowe oraz programy telewizyjne. W latach 2005–2006 był Członkiem, a w latach 2006–2008 Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci komórkowej Era (dziś T-Mobile). Od maja 1999 roku do marca 2011 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Polskie Media S.A. Ukończył studia na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Odbył szkolenie dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa organizowane przez
Ministerstwo Gospodarki.

libicki_small

Dariusz Działkowski
Członek Zarządu ds. Technicznych spółki Cyfrowy Polsat S.A. od sierpnia 2007 roku. Od listopada 2001 roku był Dyrektorem ds. Technicznych w Cyfrowym Polsacie S.A. Pełni również funkcję Członka Zarządu w INFO-TV-FM Sp. z o.o., Redefine Sp. z o.o., Netshare Sp. z o.o., Gery.pl Sp. z o.o. oraz Frazpc.pl Sp. z o.o. Wcześniej doświadczenia zawodowe zdobywał w firmach Canal+ oraz Ericsson, odpowiednio jako Dyrektor ds. Technicznych oraz Kierownik Działu Sprzedaży Usług. Jest jednym z założycieli Centrum Telemarketingowego Sp. z o.o. Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją radio i telewizja. Ukończył także program MBA na University of Maryland.

libicki_small

Aneta Jaskólska
Członek Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od lipca 2010 roku. W ramach sprawowania swojej funkcji odpowiada w spółce za Pion Prawny, Pion Administracji, Pion Personalny oraz Pion Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa. Pełni również funkcję Członka Zarządu w spółkach Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o., INFO-TV-FM Sp. z o.o., Redefine Sp. z o.o., Netshare Sp. z o.o., Gery.pl Sp. z o.o. oraz Frazpc.pl Sp. z o.o. Od 2007 roku jest Dyrektorem Pionu Prawnego i Regulacji Cyfrowego Polsatu S.A. W latach 2004–2007 zajmowała stanowisko Prokurenta i Dyrektora Departamentu Prawnego UPC Polska Sp. z o.o. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, uzyskując tytuł radcy prawnego. Jest również absolwentką Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (na kierunku Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe).

libicki_small

Tomasz Szeląg
Członek Zarządu ds. Finansów od maja 2009 roku. Pełni też funkcje Członka Zarządu Telewizji Polsat Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o., a także Członka Zarządu w spółkach Cyfrowy Polsat Finance AB, INFO-TV-FM Sp. z o.o., Redefine Sp. z o.o., Netshare Sp. z o.o., Gery.pl Sp. z o.o. oraz Frazpc.pl Sp. z o.o. Przed przyjściem do Cyfrowego Polsatu był Wiceprezesem Zarządu ds. Finansów Telefonii Dialog S.A. Wcześniej zajmował stanowiska Dyrektora Oddziału Banku Société Générale we Wrocławiu, Dyrektora Departamentu Zabezpieczeń oraz Dyrektora Departamentu Analiz i Ryzyka Rynkowego w KGHM Polska Miedź S.A. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, specjalizacja Handel zagraniczny. Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ GRUPY CYFROWY POLSAT

W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu Członków. Rada Nadzorcza działała w niezmienionym składzie przez cały 2012 rok. W dniu 5 czerwca 2012 roku Walne Zgromadzenie powołało wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.

Imię i nazwisko Stanowisko Rok pierwszego
powołania
Rok powołania
na obecną kadencję
Rok upływu
kadencji
Zygmunt Solorz-Żak Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń
2008 2012 2015
Robert Gwiazdowski Niezależny¹ Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
2008 2012 2015
Andrzej Papis Członek Rady Nadzorczej 2007 2012 2015
Leszek Reksa Niezależny¹ Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
2008 2012 2015
Heronim Ruta Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń
2001 2012 2015

¹ Spełniają kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w rozdziale III pkt 6.

Zygmunt Solorz-Żak
Jeden z największych przedsiębiorców prywatnych w Polsce. Prowadzi działalność biznesową w wielu dziedzinach polskiej gospodarki. Pod koniec lat 80. założył Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOLPOL. Na początku lat 90. zaangażował się w media, inwestując w „Kurier Polski”. W 1993 roku uruchomił pierwszą w Polsce prywatną telewizję satelitarną Polsat, która w wyniku otrzymania koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. W ciągu kilku lat działalności Telewizja Polsat stała się jednym z liderów rynku nadawców telewizyjnych w Polsce. Obecnie Zygmunt Solorz-Żak swoją działalność koncentruje w obszarze mediów i telekomunikacji, przede wszystkim poprzez takie podmioty, jak Cyfrowy Polsat S.A. (którego jest również założycielem), Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. (w którym pełni funkcję Prezesa Zarządu) i Grupa Midas. W obrębie zainteresowań inwestycyjnych Zygmunta Solorza-Żaka znajdują się również przedsiębiorstwa z obszaru energetyki (ZE PAK S.A.), finansów i bankowości (Invest-Bank S.A.), nieruchomości (Port Praski Sp. z o.o.) oraz sportu (WKS Śląsk Wrocław S.A.). Zygmunt Solorz-Żak ma wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego. Zdobył je, przewodnicząc lub zasiadając w Radach Nadzorczych takich spółek, jak m.in. Telewizja Polsat Sp. z o.o., Midas S.A., Invest-Bank S.A. i ZE PAK S.A.

Robert Gwiazdowski
Doktor habilitowany nauk prawnych. Od 1997 roku posiada tytuł doradcy inwestycyjnego. Robert Gwiazdowski jest również arbitrem w procesach arbitrażowych oraz sędzią Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest Prezydentem Centrum im. Adama Smitha. W latach 1985–2006 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Warszawskim (asystentem, a następnie adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji). W latach 1992–2002 był partnerem w firmie adwokackiej Smoktunowicz & Falandysz. W latach 1994–2004 był szefem Komisji Podatkowej Centrum im. Adama Smitha. Od 2002 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnopodatkowego i finansowo-ekonomicznego pod firmą Gwiazdowski Consulting. Robert Gwiazdowski jest autorem komentarzy na tematy podatkowe i gospodarcze w polskich stacjach telewizyjnych i radiowych, a także autorem wielu publikacji oraz artykułów naukowych. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Gemius S.A., MNI S.A. (niezależny Członek Rady Nadzorczej) oraz DGA S.A.

Andrzej Papis
Jest radcą prawnym. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1998–1999 był asystentem w zespole prof. M. Kuleszy ds. reformy administracyjnej kraju, następnie współpracownikiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Od roku 2000 jest prawnikiem Telewizji Polsat Sp. z o.o., a od 2001 – Inwestycji Polskich Sp. z o.o. Od 2003 roku jest Członkiem Zarządu TFP Sp. z o.o., od 2004 roku Członkiem Rady Nadzorczej Elektrim S.A., a od 2007 jest Członkiem Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. W latach 2007–2010 był Członkiem Rady Nadzorczej Media-Biznes Sp. z o.o. W 2011 roku został powołany do Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o.

Leszek Reksa
Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach. Od prawie 15 lat pracuje w bankowości na stanowiskach menedżerskich (duża instytucja bankowa). Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego – był Prezesem Zarządu PHU BIMOT S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. i Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Heronim Ruta
Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest pracownikiem firmy Ster Sp. z o.o. oraz pełni funkcje w Radach Nadzorczych Invest-Bank S.A., PAI Media S.A., Gurex S.A. oraz Telewizja Polsat Sp. z o.o., a także funkcję w Zarządzie Diasen Ltd. W latach 1973–1978 był stażystą, a następnie specjalistą technologiem elektrykiem w Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit Erg, w latach 1978–1979 był specjalistą nadzorującym budowę doświadczalnego wagonu do wykrywania ultradźwiękami pęknięć w szynach w Centralnym Ośrodku Badań Techniki Kolejnictwa. W 1980 roku pracował dla Cementation International Limited, projektując elektrykę hotelu Marriott w Warszawie. W latach 1980–1987 był kierownikiem Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy. W roku 1987 założył Herom Sp. z o.o., której był prezesem do 1992 roku. W latach 1992–1994 był Prezesem Ster Sp. z o.o. W latach 1991–1998 prowadził indywidualną działalność gospodarczą w zakresie handlu sprzętem elektronicznym oraz budowy sieci nadajników telewizyjnych dla Telewizji Polsat S.A. W latach 2002–2005 był Członkiem Zarządu Polaris Finance B.V., a w latach 2002–2004 Członkiem Rady Nadzorczej Uzdaroji Akcine Bendrove „Baltijos Televizja”. Od listopada 2011 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o.


Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl

URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/wprowadzenie/wladze-spolki/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.