Cyfrowy Polsat na rynku kapitałowym

Celem naszej strategii korporacyjnej jest budowanie trwałej wartości Spółki. Strategię tę wspieramy poprzez regularną i otwartą komunikację ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego.

W celu zapewnienia bieżącego dostępu do informacji uczestniczymy w konferencjach z inwestorami, organizujemy spotkania indywidualne, roadshow zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Ponadto co kwartał, po publikacji wyników, organizujemy cykliczne spotkania z inwestorami i analitykami sell side oraz telekonferencje z przedstawicielami władz Spółki. Oba wydarzenia mają charakter otwarty.

W 2012 roku odbyliśmy w sumie około 160 spotkań z 200 przedstawicielami rynku kapitałowego.

W komunikacji z rynkiem kapitałowym kierujemy się nadrzędną zasadą transparentności i równego dostępu do informacji. Z tego też powodu wdrożyliśmy zasadę ograniczenia komunikacji przed publikacją wyników finansowych. W myśl tej zasady przedstawiciele Spółki nie prowadzą rozmów i nie uczestniczą w spotkaniach z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników kwartalnych. Ma ona na celu zwiększenie przejrzystości i zapewnienie równego dostępu do informacji o Spółce przed publikacją wyników finansowych.

Ponadto w naszej komunikacji korzystamy z takich narzędzi, jak dedykowana inwestorom strona internetowa (www.cyfrowypolsat.pl/inwestor), newslettery elektroniczne, cykliczne biuletyny informacyjne na temat zarówno bieżących wydarzeń w Spółce, jak i branży (przegląd prasy), a także z przypomnieniem o najważniejszych wydarzeniach w Spółce.

Nasze starania w obszarze działań związanych z relacjami inwestorskimi zostały docenione przez uczestników rynku kapitałowego, o czym świadczą nagrody i wyróżnienia przyznane Spółce w 2012 roku:

 • II miejsce w corocznym rankingu „Pulsu Biznesu” na giełdową Spółkę roku w kategorii „Relacje inwestorskie” (najwyższą ocenę analityków w tej kategorii otrzymał Cyfrowy Polsat);
 • Wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności w VII edycji konkursu „The Best Annual Report 2011” zorganizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków;
 • Wyróżnienie w rankingu relacji inwestorskich miesięcznika „Trend” dotyczącym traktowania przez spółki giełdowe inwestorów indywidualnych.

PODSTAWOWE DANE O AKCJACH W OBROCIE GIEŁDOWYM

Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Data pierwszego notowania 6 maja 2008 r
Składowa indeksów WIG, mWIG40, WIG MEDIA
Rynek Podstawowy
System notowań Ciągły
Sektor Media
International Securities Identification Number (ISIN) PLCFRPT00013
GPW CPS
Reuters CYFWF.PK
Bloomberg CPS:PW

Charakterystyka wyemitowanych akcji według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Seria Liczba akcji Rodzaj Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Wartość nominalna / PLN (nie w tysiącach)
A 2.500.000 Imienne uprzywilejowane 5.000.000 100.000,00
B 2.500.000 Imienne uprzywilejowane 5.000.000 100.000,00
C 7.500.000 Imienne uprzywilejowane 15.000.000 300.000,00
D
D
166.917.501
8.082.499
Imienne uprzywilejowane
Zwykłe na okaziciela
333.835.002
8.082.499
6.676.700,04
323.299,96
E 75.000.000 Zwykłe na okaziciela 75.000.000 3.000.000,00
F 5.825.000 Zwykłe na okaziciela 5.825.000 233.000,00
H 80.027.836 Zwykłe na okaziciela 80.027.836 3.201.113,44
Razem 348.352.836 527.770.337 13.934.113,44
w tym: 179.417.501
168.935.335
Imienne
W obrocie giełdowym
358.835.002
168.935.335
7.176.700,04
6.757.413,40

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.934.113,44 zł (nie w tysiącach) i składa się z 348.352.836 akcji. Całkowita liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi obecnie 527.770.337.

STRUKTURA AKCJONARIATU

Tabela poniżej przedstawia akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A. posiadających – zgodnie z naszą najlepszą wiedzą – co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu. Informacje w tabeli oparte są na informacjach otrzymanych od akcjonariuszy zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz Liczba akcji Udział procentowy w ogólnej liczbie akcji Liczba głosów Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów
Pola Investments Ltd.¹,
w tym:
154.204.296 44,27% 306.709.172* 58,11%*
– akcje imienne uprzywilejowane 152.504.876 43,78% 305.009.752* 57,79%*
– akcje zwykłe na okaziciela 1.699.420 0,49% 1.699.420 0,32%
Sensor Overseas Ltd.²,
w tym:
25.341.272 7,27% 50.382.647 9,55%
– akcje imienne uprzywilejowane 25.041.375 7,19% 50.082.750 9,49%
– akcje zwykłe na okaziciela 299.897 0,09% 299.897 0,06%
Pozostali 168.807.268 48,46% 170.678.518 32,34%
Razem 348.352.836 100,00% 527.770.337 100,00%

¹ Pola Investments Ltd. jest kontrolowana przez fundację rodzinną TiVi Foundation.
²Sensor Overseas Ltd. jest kontrolowana przez Heronima Rutę.
* W dniu 12 lutego 2013 roku Spółka została poinformowana, iż spółka Pola Investments Ltd. („Pola”) otrzymała w dniu 7 lutego 2013 roku od spółki Sensor Overseas Ltd. pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu z 20.791.375 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, które stanowią 5,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 41.582.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,88% ogólnej liczby głosów („Pełnomocnictwo”). Po otrzymaniu pełnomocnictwa Pola posiada i jest uprawniona do wykonywania prawa głosu ze 174.995.671 akcji Spółki, co stanowi 50,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane przez Pola akcje oraz objęte pełnomocnictwem uprawniają łącznie do 348.291.922 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Powyższy pakiet składa się z:
a) 173.296.251 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 49,75% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 346.592.502 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz
b) 1.699.420 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.699.420 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, co stanowi 0,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

KURS AKCJI CYFROWEGO POLSATU W 2012 ROKU

(rebazowany; 100 = zamknięcie sesji 30 grudnia 2011 roku)

kurs_1

(1) Zmiana 28.12.2012 vs 30.12.2011

 • Cyfrowy Polsat
 • WIG
 • WIG MEDIA

KURS AKCJI CYFROWEGO POLSATU OD DEBIUTU NA GPW W MAJU 2008 ROKU DO KOŃCA 2012 ROKU NA TLE INDEKSÓW GIEŁDOWYCH

(rebazowany; 100 = zamknięcie sesji 6 maja 2008 roku)

kurs_2

¹Zmiana 28.12.2012 vs 06.05.2008.

 • Cyfrowy Polsat
 • WIG
 • WIG MEDIA

CENA AKCJI CYFROWEGO POLSATU OD DEBIUTU NA GPW (PLN)

kurs_3

¹ Kurs z dnia 24.07.2009 roku.
² Kurs z dnia: 15–16.07.2008, 12.03.2009 roku.
³ W dniu 20 kwietnia 2011 roku Spółka wyemitowała 80.027.836 akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda. W dniu 30 maja 2011 roku akcje te zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCFRPT00013 oraz zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w dniu 30 maja 2011 roku zgodnie z uchwałą 666/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emisja akcji serii H posłużyła jako jedno ze źródeł finansowania transakcji nabycia Telewizji Polsat. Wszystkie wyemitowane akcje serii H zostały objęte przez akcjonariuszy Telewizji Polsat.

AKCJE CYFROWEGO POLSATU NA GIEŁDZIE W 2012 ROKU

2012 2011
Cena akcji na koniec roku PLN 16.41 13.50
Najwyższa cena w roku PLN 17.10 17.35
Najniższa cena w roku PLN 12.70 12.75
Średnia cena w okresie PLN 14.29 15.26
Średnia dzienna wartość obrotów tys. PLN 3.434 5.891
Średni dzienny wolumen obrotów sztuk 240.021 392.209
Liczba akcji na koniec roku sztuk 348.352.836 348.352.836
Liczba akcji w obrocie giełdowym sztuk 168.935.335 168.935.335
Kapitalizacja na koniec roku tys. PLN 5.716.470 4.702.763

KAPITALIZACJA CYFROWEGO POLSATU OD DEBIUTU NA GPW (PLN)

Cyfrowy Polsat pod względem kapitalizacji – która na koniec 2012 roku wyniosła 5,7 mld zł – jest największą spółką mediową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

slupki

BIURA MAKLERSKIE POKRYWAJĄCE SPÓŁKĘ

Lokalne

 • Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
 • Dom Maklerski AmerBrokers S.A.
 • Dom Maklerski BDM S.A.
 • Dom Maklerski IDM S.A.
 • Dom Maklerski PKO BP S.A.
 • IPOPEMA Securities S.A.
 • Trigon Dom Maklerski S.A.
Zagraniczne

 • Banco Espírito Santo de Investimento S.A.
 • Deutsche Bank Securities S.A.
 • ERSTE Group Research
 • ING Securities S.A.
 • KBC Securities N.V.
 • Raiffeisen Centrobank AG
 • Société Générale
 • UBS Investment Bank
 • UniCredit CAIB Poland S.A.
 • Wood & Company Financial Services a.s.

STRUKTURA REKOMENDACJI NA DZIEŃ 6 MARCA 2013 ROKU

 • Kupuj (9 rekomendacji) 53%
 • Akumuluj (1 rekomendacja) 6%
 • Trzymaj (7 rekomendacji) 41%

CENA DOCELOWA NA 6 MARCA 2013 ROKU (PLN)

Minimalna 15.60
Maksymalna 19.60
Średnia 17.90

POLITYKA DYWIDENDY

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 lipca 2008 roku podjęło uchwałę w sprawie polityki dywidendy, która stanowi, iż naszą intencją jest dystrybuowanie od 33% do 66% naszego rocznego zysku netto w ramach wypłaty dywidendy, co będzie uzależnione od kwoty osiągniętego zysku, sytuacji finansowej, istniejących zobowiązań (w tym ewentualnych ograniczeń wynikających z umów dotyczących zadłużenia), możliwości dysponowania kapitałami rezerwowymi, oceny przez Zarząd i Radę Nadzorczą perspektyw Spółki w określonej sytuacji rynkowej, jak również konieczności wydatkowania środków w związku z realizacją nadrzędnego celu Spółki, jakim jest jej stały rozwój, w szczególności poprzez akwizycje oraz podejmowanie nowych projektów.

Uwzględniając rekomendację Zarządu i sytuację ekonomiczną Spółki, dnia 5 czerwca 2012 roku Walne Zgromadzenie zdecydowało o podziale zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości 156.092.789,88 zł w następujący sposób: 140.979.430,60 zł na kapitał zapasowy oraz 15.113.359,28 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych stanowiących straty spółek przejętych przez Spółkę, tj. M.Punkt Holdings Ltd., mPunkt Polska S.A. oraz mTel Sp. z o.o.

Zarząd uzasadnił swoją rekomendację potrzebą obsługi zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę na zakup 100% akcji Telewizji Polsat. Planowane przez Zarząd zmniejszenie zadłużenia Spółki, a tym samym obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, spowoduje zmniejszenie obciążeń odsetkowych wynikających z podpisanych umów kredytowych, a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową Spółki.

Elementem naszej strategii jest jak najszybsze obniżenie zadłużenia Spółki i w związku z tym oraz w zgodzie z zapisami umów kredytowych Zarząd może ponownie rozważyć wypłatę dywidendy po osiągnięciu wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 2x.

HISTORIA PODZIAŁU ZYSKU

dywidenda

¹Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2011 roku podjętą na podstawie rekomendacji Zarządu, która została uzasadniona potrzebą przyszłej obsługi zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę na zakup 100% akcji spółki Telewizja Polsat.
²Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 roku.