Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Kapitał zakładowy Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane* Kapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2011 10.733 - - 417.205 427.938
Zysk całkowity - - 9.611 160.190 169.801
Wycena instrumentów zabezpieczających - - 4.758 - 4.758
Różnice kursowe - - 4.853 - 4.853
Zysk netto za okres - - - 160.190 160.190
Emisja akcji 3.201 1.295.103 - - 1.298.304
Stan na 31 grudnia 2011 13.934 1.295.103 9.611 577.395 1.896.043

* Obejmuje kapitał tworzony na pokrycie strat zgodnie z artykułem 396 kodeksu spółek handlowych, na który spółki akcyjne są zobowiązane przelewać 8% zysku za rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego. Na dzień 31 grudnia 2011 roku kapitał nie podlegający dystrybucji wynosił 4.645 zł.