Najważniejsze liczby

(w tys. PLN) 2012 2011 Zmiana / %
Wybrane dane
Przychody ze sprzedaży 2.778.215 2.365.925 17,4%
EBITDA 1.032.245 735.180 40,4%
Marża EBITDA 37,2% 31,1% 6,1 p.p.
Zysk z działalności operacyjnej 789.179 560.300 40,8%
Zysk netto 598.298 160.190 273,5%
Wydatki inwestycyjne1 91.177 65.674 38,8%
Wydatki inwestycyjne jako % przychodów 3,3% 2,8% 0,5 p.p.
Średnie zatrudnienie 1.454 1.267 14,8%
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 781.367 347.046 125,1%
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (133.431) (2.426.751) - 94,5%
Środki pieniężne z działalności finansowej (653.347) 2.327.429 -
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5.411) 247.724 -

1 Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym abonentom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

(w tys. PLN) 2012 2011 Zmiana / %
Dane giełdowe
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) 1,72 0, 49 251,0%
Cena akcji na koniec okresu (PLN) 16,41 13,50 21,6%
Liczba akcji na koniec okresu 348.352.836 348.352.836 0,0%
Liczba akcji w obrocie giełdowym 168.935.335 168.935.335 0,0%
Kapitalizacja na koniec okresu (tys. PLN) 5.716.470 4.702.763 21,6%
KPI
Segment usług świadczonych klientom indywidualnym
Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec okresu 3.566.144 3.551.671 0,4%
Wskaźnik odpływu abonentów (churn) 8,6% 9,8% - 1,2 p.p.
Średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU), (PLN) 39,3 37,3 5,4%
Liczba użytkowników telefonii komórkowej na koniec okresu 144.887 142.651 1,6%
Liczba użytkowników dostępu do Internetu na koniec okresu 150.199 73.190 105,2%
Segment nadawania i produkcji telewizyjnej
Udział w oglądalności Grupy Telewizji Polsat 20,5% 20,8% -1,3%
Udział w rynku reklamy telewizyjnej 23,2% 22,6% 2,8%