10. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Przychody od klientów indywidualnych 1.734.798 1.594.872
Przychody z reklamy i sponsoringu 852.580 634.204
Przychody od operatorów kablowych i satelitarnych 93.660 61.089
Przychody ze sprzedaży sprzętu 18.770 16.546
Pozostałe przychody ze sprzedaży 78.407 59.214
Razem 2.778.215 2.365.925

Przychody od klientów indywidualnych obejmują przychody z opłat abonamentowych z tytułu płatnej cyfrowej telewizji, z usług internetowych i telekomunikacyjnych, zrealizowanego ruchu i rozliczeń międzyoperatorskich, przychody z dzierżawy zestawów odbiorczych oraz kary umowne z tytułu rozwiązania umów.