12. Zyski i straty z działalności inwestycyjnej

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Przychody odsetkowe 18.006 10.715
Inne koszty odsetek (5.084) (1.216)
Wynik z tytułu opcji walutowych: - (3.125)
Wynik wyceny opcji walutowych (nieobjęte polityką rachunkowości zabezpieczeń) - 580
Wynik realizacji opcji walutowych - (3.705)
Pozostałe różnice kursowe netto 999 (18.615)
Inne zyski i straty z działalności inwestycyjnej 796 49
Inne koszty finansowe (364) (2.814)
Razem 14.353 (15.006)