43. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Należności

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Jednostki współkontrolowane 487 848
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 15.883 11.562
Razem* 16.370 12.410

*Wartości nie obejmują zapłaconych kaucji (2012 – 2.561 zł, 2011 – 2.140zł).

Zobowiązania

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Jednostki współkontrolowane 1.045 594
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 27.447 7.058
Razem 28.492 7.652

Należności od jednostek powiązanych i zobowiązania wobec jednostek powiązanych nie są przedmiotem zabezpieczeń.

Pozostałe aktywa

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 160.173 94.281
Razem 160.173 94.281

Pozostałe aktywa składają się głównie z rozliczeń międzyokresowych czynnych (krótko- i długoterminowych), związanych z umową z Mobyland Sp. z o.o.

W dniu 28 września 2012 roku Grupa podpisała porozumienie do umowy o świadczenie usług transmisji danych z dnia 15 grudnia 2010 i złożyła zamówienie dotyczące zakupu 31 milionów GB. W ramach powyższej umowy Mobyland zapewnia dostęp do usługi bezprzewodowej transmisji danych, realizowanej w paśmie 1800 MHz oraz paśmie 900 MHz w technologii LTE lub HSPA+.

Przychody operacyjne

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Jednostki zależne* 474 907
Jednostki współkontrolowane 592 537
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 35.460 16.201
Razem* 36.526 17.645

* Dotyczy transakcji z jednostkami zależnymi zawartych przed ich nabyciem.

Najistotniejsze transakcje obejmują przychody z opłat licencyjnych od aktywów programowych, opłat za najem transponderów, przychody ze sprzedaży sprzętu oraz usług interconnect oraz przychody z tytułu świadczonych usług audiotekstowych.

Koszty operacyjne i zakupy aktywów programowych

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Jednostki zależne* 6.931 24.598
Jednostki współkontrolowane 5.612 6.735
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 163.389 79.987
Razem* 175.932 111.320

* Dotyczy transakcji z jednostkami zależnymi zawartych przed ich nabyciem oraz zawiera darowiznę dla Fundacji Polsat.

Do najistotniejszych transakcji należy zaliczyć koszty związane z nabyciem aktywów programowych, usługi transmisji danych, usługi reklamowe, wynajem nieruchomości i miejsc reklamowych w Warszawie, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta, usługi reklamowe i informatyczne, koszty opłat licencyjnych z tytułu nadawania programu Polsat Jim Jam i wynajem sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego.

Zyski i straty z działalności inwestycyjnej

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Jednostki zależne* 2 -
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 82 75
Razem 84 75

* Dotyczy transakcji z jednostkami zależnymi zawartych przed ich nabyciem.

Koszty finansowe

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 87 -
Razem 87 -