17. Rzeczowe aktywa trwałe

Zestawy odbiorcze Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne
i maszyny
Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe
w budowie
Inne rzeczowe aktywa trwałe
Wartość brutto
Wartość na dzień
1 stycznia 2012 roku
564.724 8.209 88.655 218.209 42.393 25.788 9.525 392.779
Zwiększenia 169.541 - 8.811 28.384 680 3.661 34.050 75.586
Nabycie jednostki zależnej - - 130 2.721 - 2 - 2.853
Przeniesienie ze środków trwałych w budowie 28 - 616 8.074 65 432 (9.215) (28)
Zmniejszenia (16.984) - (389) (19.059) (1.934) (1.854) (244) (23.480)
Wartość na dzień
31 grudnia 2012 roku
717.309 8.209 97.823 238.329 41.204 28.029 34.116 447.710
Odpisy aktualizujące na dzień
1 stycznia 2012 roku
(11.684) - (62) (1.109) (231) 482 (920)
Zwiększenia (17.840) - - (1.287) - (206) - (1.493)
Zmniejszenia 565 - 43 317 - 119 - 479
Wykorzystanie 975 - - - - - - -
Odpisy aktualizujące na dzień
31 grudnia 2012 roku
(27.984) - (19) (2.079) (318) 482 (1.934)
Umorzenie na dzień
1 stycznia 2012 roku
144.430 - 16.943 90.609 6.842 14.188 - 128.582
Zwiększenia 135.203 - 5.947 43.867 7.051 4.591 - 61.456
Zwiększenia (amortyzacja w wartości wyprodukowanego sprzętu) - - 15 763 2 51 - 831
Zmniejszenia (10.368) - (265) (18.028) (1.569) (1.638) - (21.500)
Umorzenie na dzień
31 grudnia 2012 roku
269.265 - 22.640 117.211 12.326 17.192 - 169.369
Wartość netto
Stan na dzień
1 stycznia 2012 roku
408.610 8.209 71.650 126.491 35.551 11.369 10.007 263.277
Stan na dzień
31 grudnia 2012 roku
420.060 8.209 75.164 119.039 28.878 10.519 34.598 276.407

Grupa dokonała odpisu aktualizującego dla środków trwałych, których wartość bilansowa przekroczyła ich wartość odzyskiwalną. Zwiększenie odpisu na zestawy odbiorcze dotyczy sprzętu będącego w procesie windykacji. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych ujmowane są w pozycji “Amortyzacja i utrata wartości”.

Zestawy odbiorcze Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne
i maszyny
Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe
w budowie
Inne rzeczowe aktywa trwałe
Wartość brutto
Wartość na dzień
1 stycznia 2011 roku
338.223 6.866 79.669 111.859 8.531 20.244 7.109 234.278
Zwiększenia 231.974 - 2.718 19.390 4.189 3.514 10.601 40.412
Nabycie jednostki zależnej 2.046 6.157 85.284 34.201 3.637 1.308 132.633
Przeniesienie ze środków trwałych w budowie - - 882 7.564 - 510 (8.956) -
Przeniesienie między grupami - - - 52 - - 44 96
Zmniejszenia (5.473) - (771) (5.940) (4.528) (2.117) (581) (13.937)
Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych - (703) - - - - - (703)
Wartość na dzień
31 grudnia 2011 roku
564.724 8.209 88.655 218.209 42.393 25.788 9.525 392.779
Odpisy aktualizujące na dzień
1 stycznia 2011 roku
(3.707) - (64) (1.141) - (380) - (1.585)
Zwiększenia (7.977) - - - - - - -
Zmniejszenia - 2 - - 139 482 623
Wykorzystanie - - - 32 - 10 - 42
Odpisy aktualizujące na dzień
31 grudnia 2011 roku
(11.684) - (62) (1.109) (231) 482 (920)
Umorzenie na dzień
1 stycznia 2011 roku
59.117 - 11.640 53.828 3.536 10.832 - 79.836
Zwiększenia 87.995 - 5.502 42.005 7.031 4.995 - 59.533
Przeniesienie między grupami - - - 52 - - - 52
Zmniejszenia (2.682) - (199) (5.276) (3.725) (1.639) - (10.839)
Umorzenie na dzień
31 grudnia 2011 roku
144.430 - 16.943 90.609 6.842 14.188 - 128.582
Wartość netto
Stan na dzień
1 stycznia 2011 roku
275.399 6.866 67.965 56.890 4.995 9.032 7.109 152.857
Stan na dzień
31 grudnia 2011 roku
408.610 8.209 71.650 126.491 35.551 11.369 10.007 263.277