44. Sprawy sądowe

W opinii Zarządu, poziom rezerw na 31 grudnia 2012 roku jest wystarczający do pokrycia ewentualnych przyszłych wypływów, a niekorzystne rozwiązanie kwestii spornych nie będzie miało istotnie negatywnego wpływu na sytuację finansową Grupy.

Postępowanie wszczęte przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) w sprawie stosowania przez Cyfrowy Polsat S.A. praktyk naruszających interesy zbiorowe konsumentów

Jednostka Dominująca otrzymała w 2009 roku decyzję stwierdzającą, że Prezes UOKiK uznaje za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów zapis zastosowany w regulaminie świadczenia usług obowiązującym przed 1 listopada 2009 roku i nałożył karę pieniężną w wysokości 994 zł. Prezes UOKiK jednocześnie stwierdził zaniechanie stosowania tego zapisu w nowym regulaminie.

26 kwietnia 2012 roku Sąd Apelacyjny orzekł zmniejszenie kary nałożonej na Spółkę przez Prezesa UOKiK do 500 zł, którą Spółka zapłaciła 6 czerwca 2012 roku.

24 sierpnia 2012 roku Spółka złożyła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego.

Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne zmiany.