39. Instrumenty finansowe

Wprowadzenie

Grupa Cyfrowy Polsat S.A. w ramach prowadzonej działalności operacyjnej narażona jest na szereg ryzyk finansowych, do których należą:

 • ryzyko kredytowe;
 • ryzyko płynności;
 • ryzyko rynkowe:
  • (i) ryzyko walutowe,
  • (ii) ryzyko stopy procentowej.

Zarządzanie ryzykiem prowadzone przez Grupę ma na celu ograniczenie wpływu niekorzystnych czynników na wyniki finansowe Grupy.

Zarząd ponosi odpowiedzialność za nadzór i zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyk, na które narażona jest Grupa. W związku z powyższym Zarząd przyjął ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą ryzyka rynkowego i kredytowego.

Niniejsza nota prezentuje informacje dotyczące ekspozycji Grupy na poszczególne ryzyka, cele Grupy, politykę i procesy zmierzające do mierzenia i zarządzania ryzykiem. Ujawnienia dotyczące wielkości narażenia Grupy na te ryzyka prezentowane są także w pozostałych notach niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, należą kredyty bankowe, obligacje, środki pieniężne, opcje walutowe, transakcje zamiany stóp procentowych (IRS), transakcje walutowej zamiany stóp procentowych (CIRS) oraz lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest zabezpieczenie środków do finansowania działalności Grupy. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, między innymi takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu zakupu aktywów programowych oraz środków trwałych i wartości niematerialnych, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności operacyjnej.

Aktywa finansowe

Wartość bilansowa

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Pożyczki i należności, w tym: 609.129 552.919
Pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym 228 225
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od jednostek powiązanych 16.370 13.556
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od jednostek niepowiązanych 322.177 261.604
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 270.354 277.534
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - 14.854
Instrumenty pochodne zabezpieczające: 478 13.968
Transakcje walutowej zamiany stóp procentowych (CIRS) 478 13.968

Zobowiązania finansowe

Wartość bilansowa

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Inne zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu, w tym: 2.689.049 2.991.909
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 784 1.186
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 867.611 1.205.185
Obligacje Senior Notes 1.413.735 1.522.577
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne wobec jednostek niepowiązanych i kaucje 223.001 124.156
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych 28.492 7.638
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 155.426 131.167
Instrumenty pochodne zabezpieczające 26.499 6.949
Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) 15.321 6.687
Transakcje walutowej zamiany stóp procentowych (CIRS) 11.178 262

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko, iż kontrahenci Grupy nie będą w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy, co spowoduje poniesienie przez drugą stronę straty finansowej. Grupa jest narażona na ryzyko kredytowe w następujących trzech głównych obszarach:

 • zdolność kredytowa klientów, z którymi prowadzone są transakcje sprzedaży;
 • wiarygodność kredytowa instytucji finansowych (banków/brokerów), z którymi prowadzone są transakcje zabezpieczające;
 • zdolność kredytowa podmiotów, w które dokonywane są inwestycje, lub których papiery wartościowe są zakupione.

Ryzyko kredytowe Grupy związane jest głównie z należnościami z tytułu dostaw i usług. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku Jednostka Dominująca posiada znaczną liczbę abonentów indywidualnych rozproszonych po całym kraju, dla których przyjęto model sprzedaży oparty głównie na przedpłacaniu usługi. Grupa na bieżąco monitoruje należności od abonentów i podejmuje działania windykacyjne łącznie z odłączeniem przesyłu sygnału do abonenta, przerwaniem świadczenia usług telefonii komórkowej lub dostępu do Internetu. Telewizja Polsat i jej spółki zależne, w ramach prowadzonej działalności, świadczą usługi z odroczonym terminem płatności, co może spowodować ryzyko niedotrzymywania terminów płatności przez kontrahentów. Ocena wiarygodności kredytowej kontrahentów przeprowadzana jest na bieżąco i zasadniczo nie wymagane są zabezpieczenia majątkowe w stosunku do aktywów finansowych.

Grupa stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest na bieżąco monitorowana.

Ze względu na dywersyfikację ryzyka zarówno w odniesieniu do charakterystyki poszczególnych podmiotów, jak również ich położenia geograficznego, współpracy z wysoko ocenianymi instytucjami finansowy,i a także biorąc pod uwagę wartość godziwą zobowiązań wynikających z instrumentów pochodnych, Grupa nie jest istotnie narażona na ryzyko kredytowe w wyniku zawartych transakcji pochodnych.

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe na dzień bilansowy była następująca:

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe

Wartość księgowa

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym 228 225
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od jednostek niepowiązanych 322.177 261.604
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od jednostek powiązanych 16.370 13.556
Obligacje - 14.854
CIRS 478 13.968
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 270.354 277.534
Razem 609.607 581.741

Tabele poniżej przedstawiają koncentrację ryzyka kredytowego należności:

Wartość księgowa

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Należności od abonentów 154.875 141.108
Należności od spółek mediowych 127.195 78.663
Należności od operatorów satelitarnych i kablowych 13.065 14.453
Należności od dystrybutorów 5.548 4.313
Należności od podmiotów powiązanych 16.370 13.556
Należności i pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym 21.722 23.292
Razem 338.775 275.385

Wartość księgowa

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Kontrahent A 30.809 18.599
Kontrahent B 17.663 12.922
Kontrahent C 17.057 8.318
Kontrahent D 13.572 7.598
Kontrahent E 9.508 4.701
Pozostali 250.166 223.247
Razem 338.775 275.385

Uwaga: w każdym roku wykazano 5 największych sald; nie oznacza to, że dotyczą one tych samych kontrahentów.

Tabela poniżej przedstawia wiekowanie należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy:

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Wartość brutto Utrata wartości Wartość netto Wartość brutto Utrata wartości Wartość netto
Należności bieżące 215.653 5.125 210.528 174.559 8.393 166.166
Należności przeterminowane do 30 dni 64.890 1.829 63.061 79.530 8.369 71.161
Należności przeterminowane od 31 do 60 dni 36.811 1.565 35.246 14.882 2.017 12.865
Należności przeterminowane powyżej 60 dni 64.850 34.910 29.940 94.173 68.980 25.193
Razem 382.204 43.429 338.775 363.144 87.759 275.385

Jakość kredytowa należności nieprzeterminowanych nie podlegających odpisom jest bardzo dobra.

Ryzyko płynności

Podstawowym założeniem w zakresie utrzymania płynności Grupy jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do bieżącej obsługi zobowiązań. Wszelkie nadwyżki są lokowane głównie na depozytach bankowych.

Grupa na bieżąco przygotowuje analizy i prognozy w zakresie środków płynnych na podstawie przepływów pieniężnych.

Poniższa tabela zawiera analizę zobowiązań finansowych Grupy, które zostaną rozliczone w kwocie netto w odpowiednich przedziałach wiekowych, na podstawie pozostałego okresu do upływu umownego terminu zapadalności na dzień bilansowy.

31 grudnia 2012

Wartość księgowa Przepływy wynikające z umów Poniżej 6 m-cy 6-12 m-cy 1-2 lata 2-5 lat Powyżej 5 lat
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 867.611 1.027.081 121.033 175.404 343.519 387.125 -
Obligacje Senior Notes 1.413.735 1.991.592 50.975 50.975 101.949 305.848 1.481.845
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 784 784 117 116 303 248 -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania wobec jednostek pozostałych oraz kaucje 223.001 223.001 222.783 218 - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania wobec jednostek powiązanych 28.492 28.492 28.492 - - - -
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 155.426 155.426 155.426 - - - -
IRS* 15.321 8.356 2.830 2.659 2.711 156 -
CIRS 11.178
– wpływy (127.437) (25.487) (50.975) (50.975) - -
– wypływy 142.639 28.800 57.614 56.225 - -
2.715.548 3.449.934 584.969 236.011 453.732 693.377 1.481.845

*Zgodnie z umowami przepływy wystąpią w kwocie netto.

31 grudnia 2011

Wartość księgowa Przepływy wynikające z umów Poniżej 6 m-cy 6-12 m-cy 1-2 lata 2-5 lat Powyżej 5 lat
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1.205.185 1.523.993 99.515 164.632 341.732 918.114 -
Obligacje Senior Notes 1.522.577 2.261.816 55.072 55.072 110.144 330.432 1.711.096
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1.186 1.186 126 126 351 583 -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania wobec jednostek pozostałych oraz kaucje 124.156 124.156 117.296 3.658 3.202 - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania wobec jednostek powiązanych 7.638 7.638 7.638 - - - -
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 131.167 131.167 131.167 - - - -
IRS* 6.687 2.566 603 580 993 390 -
CIRS 262
– wpływy (55.072) - - (55.072) - -
– wypływy 57.599 - - 57.599 - -
2.998.858 4.055.049 411.417 224.068 458.949 1.249.519 1.711.096

*Zgodnie z umowami przepływy wystąpią w kwocie netto.

Ryzyka rynkowe

Grupa aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym. Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest:

 • ograniczanie wahań zysku/straty brutto;
 • zwiększanie prawdopodobieństwa realizacji założeń budżetowych;
 • utrzymania dobrej kondycji finansowej; oraz
 • wspieranie procesu podejmowania decyzji strategicznych dotyczących działalności inwestycyjnej, z uwzględnieniem źródeł kapitału.

Wszystkie cele zarządzania ryzykiem rynkowym powinny być traktowane jako całość, a ich realizacja zależy przede wszystkim od sytuacji wewnętrznej i warunków rynkowych.

Grupa stosuje zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem rynkowym, co oznacza kompleksowe podejście do całego spektrum zidentyfikowanych ryzyk rynkowych, a nie do każdego z nich indywidualnie. Grupa stosuje spójne podejście do zarządzania ryzykiem rynkowym. Główną techniką zarządzania ryzykiem rynkowym jest stosowanie w Grupie strategii hedgingowej obejmującej instrumenty pochodne. Poza tym Grupa korzysta z instrumentów wewnętrznych zmierzających do naturalnej redukcji ekspozycji (tzw. hedging naturalny).

Wszystkie potencjalne strategie hedgingowe uwzględniają następujące czynniki: charakter stwierdzonego ryzyka rynkowego, przydatność instrumentu oraz koszt zabezpieczenia, aktualne i prognozowane warunki rynkowe. W celu ograniczenia ryzyka rynkowego Grupa stosuje przede wszystkim instrumenty pochodne. Grupa stosuje tylko te instrumenty pochodne, których wartość jest w stanie oszacować przy użyciu standardowych modeli wyceny dla danego typu instrumentu pochodnego, a także te instrumenty, które mogą być przedmiotem obrotu (bez znacznej utraty wartości) z kontrahentem innym niż ten z którym transakcja została początkowo zawarta. Wartość rynkowa danego instrumentu jest określana przez Grupę na podstawie informacji od wiodących banków, brokerów oraz serwisów informacyjnych.
Grupa może stosować następujące instrumenty:

 • swapy;
 • kontrakty terminowe typu forward i futures;
 • opcje.

Ryzyko walutowe

Do głównych ryzyk, na które narażona jest Grupa, należy zaliczyć ryzyko walutowe związane z wahaniami kursów wymiany walut pomiędzy złotym polskim i innymi walutami. Przychody generowane przez Grupę są wyrażone głównie w złotych, w odróżnieniu od znacznej części kosztów i nakładów kapitałowych, które ponoszone są w walutach obcych. Ryzyko walutowe związane jest przede wszystkim z opłatami licencyjnymi na rzecz nadawców telewizyjnych (USD i EUR), umowami najmu pojemności satelitarnej (EUR), opłatami dotyczącymi systemu dostępu warunkowego (EUR) oraz zakupem zestawów odbiorczych i akcesoriów do zestawów odbiorczych (EUR i USD). Od 2011 roku Grupa była narażona na wyższe ryzyko walutowe z tytułu nowego finansowania pozyskanego w euro na nabycie akcji spółki Telewizja Polsat Sp. z o.o. Po nabyciu akcji tej spółki ekspozycja na ryzyko walutowe wynika także z zakupów zagranicznych licencji programowych (USD).

Zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym związanym z umowami licencyjnymi oraz z umowami najmu pojemności satelitarnej odbywa się częściowo poprzez działania zmierzające do naturalnej redukcji ekspozycji dzięki denominowaniu w walutach obcych należności z tytułu usługi emisji sygnału oraz należności za usługi marketingowe.

Grupa nie posiada aktywów przeznaczonych do obrotu denominowanych w walutach obcych.

Tabela poniżej przedstawia ekspozycję Grupy na ryzyko walutowe oparte na kwotach w walutach:

31 grudnia 2012

EUR USD CHF GBP SEK NOK AUD CAD
Należności z tytułu dostaw i usług 3.236 1.515 - - - - 44 16
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4.702 6.490 362 38 225 1.146 - -
Obligacje Senior Notes (345.809) - - - - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (6.896) (9.904) (92) (2) - - - -
Ekspozycja brutto (344.767) (1.899) 270 36 225 1.146 44 16
CIRS 37.406 - - - - - - -
Ekspozycja netto (307.361) (1.899) 270 36 225 1.146 44 16

31 grudnia 2011

EUR USD CHF GBP SEK NOK AUD CAD
Należności z tytułu dostaw i usług 1.859 1.251 - - - - 29 15
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1.583 4.500 486 26 505 1.378 - -
Obligacje Senior Notes (344.724) - - - - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (1.835) (8.150) (43) - - - - -
Ekspozycja brutto (343.117) (2.399) 443 26 505 1.378 29 15
CIRS 43.641 - - - - - - -
Ekspozycja netto (299.476) (2.399) 443 26 505 1.378 29 15

W prezentowanych okresach miały zastosowanie następujące kursy walut:

Kursy średnioroczne Kursy na dzień bilansowy
w złotych polskich 2012 2011 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
1 EUR 4,1850 4,1198 4,0882 4,4168
1 USD 3,2570 2,9634 3,0996 3,4174
1 GBP 5,1591 4,7470 5,0119 5,2691
1 CHF 3,4722 3,3481 3,3868 3,6333
1 SEK 0,4807 0,4561 0,4757 0,4950
1 NOK 0,5596 0,5284 0,5552 0,5676
1 AUD 3,3711 3,0549 3,2183 3,4670
1 CAD 3,2569 2,9929 3,1172 3,3440

W celu przeprowadzenia analizy wrażliwości Grupy na zmiany kursów walut na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku przyjęto założenie, iż przedział wahań kursów walutowych może kształtować się na poziomie +/- 5%. Analiza zakłada, że wszelkie inne zmienne, w tym zwłaszcza stopy procentowe, pozostają na niezmienionym poziomie. Dla roku 2011 poniższa analiza wrażliwości została wykonana w taki sam sposób.

2012 2011
Stan na 31 grudnia 2012 Stan na 31 grudnia 2011
w walucie w PLN Szaco-
wana
zmiana
kursu
w %
Skutki
zmiany
kursów
walut
w PLN
Szaco-
wana
zmiana
w zesta-
wieniu pozo-
stałego
zysku
całko-
witego
w PLN
w walucie w PLN Szaco-
wana
zmiana
kursu
w %
Skutki
zmiany
kursów
walut
w PLN
Szaco-
wana
zmiana
w zesta-
wieniu pozo-
stałego
zysku
całko-
witego
w PLN
Należności z tytułu dostaw i usług
EUR 3.236 13.228 5% 661 - 1.859 8.211 5% 411 -
USD 1.515 4.697 5% 235 - 1.251 4.276 5% 214 -
GBP - 2 5% - - - 2 5% - -
AUD 44 142 5% 7 - 29 99 5% 5 -
CAD 16 50 5% 3 - 15 50 5% 3 -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
EUR 4.702 19.221 5% 961 - 1.583 6.993 5% 350 -
USD 6.490 20.115 5% 1.006 - 4.500 15.380 5% 769 -
CHF 362 1.225 5% 61 - 486 1.765 5% 88 -
GBP 38 189 5% 9 - 26 137 5% 7 -
SEK 225 107 5% 5 - 505 250 5% 13 -
NOK 1.146 636 5% 32 - 1.378 782 5% 39 -
Obligacje
EUR (345.809) (1.413.735) 5% (70.687) - (344.724) (1.522.577) 5% (76.129) -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
EUR (6.896) (28.193) 5% (1.410) - (1.835) (8.106) 5% (405) -
USD (9.904) (30.697) 5% (1.535) - (8.150) (27.853) 5% (1.393) -
CHF (92) (310) 5% (16) - (43) (157) 5% (8) -
GBP (2) (9) 5% - - - - 5% - -
Razem wpływ
na wynik operacyjny
okresu

(70.668) (76.036) -
CIRS
EUR 37.406 152.923 5% 581 6.841 43.641 192.754 5% 612 8.861
Podatek dochodowy 13.317 (1.300) 14.331 (1.684)
Razem wpływ na wynik
netto okresu
(56.770) 5.541 (61.093) 7.177
2012 2011
Stan na 31 grudnia 2012 Stan na 31 grudnia 2011
w walucie w PLN Szaco-
wana
zmiana
kursu
w %
Skutki
zmiany
kursów
walut
w PLN
Szaco-
wana
zmiana
w zesta-
wieniu
pozo-
stałego
zysku
całko-
witego
w PLN
w walucie w PLN Szaco-
wana
zmiana
kursu
w %
Skutki
zmiany
kursów
walut
w PLN
Szaco-
wana
zmiana
w zesta-
wieniu
pozo-
stałego
zysku
całko-
witego
w PLN
Należności z tytułu dostaw i usług
EUR 3.236 13.228 -5% (661) - 1.859 8.211 -5% (411) -
USD 1.515 4.697 -5% (235) - 1.251 4.276 -5% (214) -
GBP - 2 -5% - - - 2 -5% - -
AUD 44 142 -5% (7) - 29 99 -5% (5) -
CAD 16 50 -5% (3) - 15 50 -5% (3) -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
EUR 4.702 19.221 -5% (961) - 1.583 6.993 -5% (350) -
USD 6.490 20.115 -5% (1.006) - 4.500 15.380 -5% (769) -
CHF 362 1.225 -5% (61) - 486 1.765 -5% (88) -
GBP 38 189 -5% (9) - 26 137 -5% (7) -
SEK 225 107 -5% (5) - 505 250 -5% (13) -
NOK 1.146 636 -5% (32) - 1.378 782 -5% (39) -
Obligacje
EUR (345.809) (1.413.735) -5% 70.687 - (344.724) (1.522.577) -5% 76.129 -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
EUR (6.896) (28.193) -5% 1.410 - (1.835) (8.106) -5% 405 -
USD (9.904) (30.697) -5% 1.535 - (8.150) (27.853) -5% 1.393 -
CHF (92) (310) -5% 16 - (43) (157) -5% 8 -
GBP (2) (9) -5% - - - - -5% - -
Razem wpływ na wynik
operacyjny okresu

(70.668) (76.036) -
CIRS
EUR 37.406 152.923 -5% (581) (6.819) 43.641 192.754 -5% (612) (8.853)
Podatek dochodowy (13.317) 1.296 (14.331) 1.682
Razem wpływ na wynik
netto okresu
56.770 (5.523) 61.093 (7.171)
2012 2011
Szacowana zmiana w rachunku zysków i strat w PLN Szacowana zmiana w zestawieniu pozostałego zysku całkowitego w PLN Szacowana zmiana w rachunku zysków i strat w PLN Szacowana zmiana w zestawieniu pozostałego zysku całkowitego w PLN
Szacowana zmiana kursu o 5%
EUR (56.614) 5.541 (60.881) 7.177
USD (238) - (332) -
CHF 37 - 65 -
GBP 7 - 6 -
SEK 4 - 11 -
CAD 2 - 2 -
AUD 6 - 4 -
NOK 26 - 32 -
Szacowana zmiana kursu o 5%
EUR 56.614 (5.523) 60.881 (7.171)
USD 238 - 332 -
CHF (37) - (65) -
GBP (7) - (6) -
SEK (4) - (11) -
CAD (2) - (2) -
AUD (6) - (4) -
NOK (26) - (32) -

Gdyby na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku kurs złotego polskiego w stosunku do koszyka walut był niższy o 5%, wówczas wynik netto Grupy byłby odpowiednio niższy o 56.770 zł oraz niższy o 61.093 zł a pozostały zysk całkowity był odpowiednio wyższy o 5.541 zł w 2012 roku oraz wyższy o 7.177 zł w 2011 roku. Wzmocnienie wartości złotego o 5% spowodowałoby odpowiednio wzrost wyniku netto o 56.770 zł i wzrost o 61.093 zł oraz odpowiednio spadek pozostałego zysku całkowitego o 5.523 zł w 2012 roku oraz spadek o 7.171 zł w 2011 roku. Obowiązuje założenie, że wszelkie inne zmienne pozostają niezmienione. Nie bierze się również pod uwagę szacunków dotyczących przyszłych przychodów i kosztów denominowanych w walutach.

Ryzyko stopy procentowej

Zmiany rynkowych stóp procentowych nie wpływają bezpośrednio na przychody Grupy, wpływają natomiast zarówno na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej poprzez wysokość odsetek od rachunków bieżących i lokat overnight, jak i na przepływy pieniężne z działalności finansowej poprzez koszt obsługi posiadanych przez Grupę kredytów bankowych.

Grupa systematycznie analizuje poziom ryzyka zmian stóp procentowych, w tym scenariusze refinansowania i zabezpieczenia przed tym ryzykiem. Na podstawie tych scenariuszy szacowany jest wpływ określonych zmian stóp procentowych na wynik finansowy.

W celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko stopy procentowej wynikającej z płatności odsetek ze zmienną stopą procentową Spółka zawarła transakcje IRS (patrz nota 30).

Poniższa tabela przedstawia profil ryzyka stopy procentowej na dzień bilansowy dla instrumentów finansowych posiadających stopy procentowe:

Wartość na dzień

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Instrumenty oparte na stałej stopie procentowej
Aktywa finansowe 134 124
Zobowiązania finansowe (1.430.870) (1.545.880)
Instrumenty wrażliwe na zmianę stopy procentowej
Aktywa finansowe 270.040 292.058
Zobowiązania finansowe (923.348) (1.281.000)
Ekspozycja netto (653.308) (988.942)

Analiza wrażliwości przepływów pieniężnych na instrumenty o zmiennej stopie procentowej (przed opodatkowaniem):

Rachunek zysków i strat Zestawienie pozostałego skonsolidowanego zysku całkowitego Kapitał własny
Wzrost o 100 pb Spadek o 100 pb Wzrost o 100 pb Spadek o 100 pb Wzrost o 100 pb Spadek o 100 pb
Na dzień 31 grudnia 2012
Instrumenty finansowe o zmiennej stopie procentowej* (6.533) 6.533 7.787 (7.787) 1.254 (1.254)
Wrażliwość przepływów pieniężnych (netto) (6.533) 6.533 7.787 (7.787) 1.254 (1.254)
Na dzień 31 grudnia 2011
Instrumenty finansowe o zmiennej stopie procentowej* (9.889) 9.889 11.160 (11.160) 1.271 (1.271)
Wrażliwość przepływów pieniężnych (netto) (9.889) 9.889 11.160 (11.160) 1.271 (1.271)

* Obejmuje wrażliwość na zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających (IRS) wynikające ze zmian stóp procentowych.

Grupa stosuje model zabezpieczenia przepływów pieniężnych zgodnie z MSR 39 dla ekspozycji na ryzyko stopy procentowej, które wynika z płatności odsetek w złotówkach ze zmienną stopą procentową zabezpieczonych transakcjami IRS.