30. Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na pozostałe kapitały

Instrumenty zabezpieczające

W 2012 roku Spółka zawarła poniższe umowy dotyczące instrumentów zabezpieczających:

W dniu 17 maja 2012 roku Spółka zawarła transakcję swap stopy procentowej (cross currency interest rate swap CIRS) celem zabezpieczenia przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu planowanych płatności odsetkowych od obligacji Senior Notes denominowanych w euro, wyemitowanych przez spółkę zależną Cyfrowy Polsat Finance AB. Zgodnie z umową Spółka jest płatnikiem kwot według stopy stałej w walucie krajowej, natomiast płatnikiem kwot według stopy stałej w walucie obcej jest bank. Data wygaśnięcia powiązania zabezpieczającego została ustalona na 20 maja 2014 roku. Nominał transakcji, od którego naliczane są płatności płatnika kwot w walucie obcej, wynosi 175.000.000 euro (nie w tysiącach), natomiast nominał transakcji, od którego naliczane są płatności Spółki, wynosi 760.375.000 złotych (nie w tysiącach).

W dniu 28 czerwca 2012 roku Spółka zawarła transakcję swap stopy procentowej (interest rate swap IRS) celem zabezpieczenia przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu planowanych płatności odsetkowych od kredytu terminowego (ang. Senior Facility Agreement) zaciągniętego w związku z nabyciem Telewizji Polsat S.A. Zgodnie z umową Spółka jest płatnikiem kwot według stopy stałej, natomiast płatnikiem kwot według stopy zmiennej jest bank. Data wygaśnięcia powiązania zabezpieczającego została ustalona na 31 grudnia 2014 roku. Nominał transakcji, od którego naliczane są płatności, wynosi 362.869.769 złotych (nie w tysiącach).

W dniu 16 listopada 2012 roku Spółka zawarła transakcję swap stopy procentowej (cross currency interest rate swap CIRS) celem zabezpieczenia przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu planowanych płatności odsetkowych od obligacji Senior Notes denominowanych w euro, wyemitowanych przez spółkę zależną Cyfrowy Polsat Finance AB. Zgodnie z umową Spółka jest płatnikiem kwot według stopy stałej w walucie krajowej, natomiast płatnikami kwot według stopy stałej w walucie obcej są banki. Data wygaśnięcia powiązania zabezpieczającego została ustalona na 20 maja 2014 roku. Łączny nominał transakcji, od którego naliczane są płatności płatników kwot w walucie obcej, wynosi 175.000.000 euro (nie w tysiącach), natomiast nominał transakcji, od którego naliczane są płatności Spółki, wynosi 728.525.000 złotych (nie w tysiącach).

W dniu 21 grudnia 2012 roku Spółka zawarła transakcję swap stopy procentowej (interest rate swap IRS) celem zabezpieczenia przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu planowanych płatności odsetkowych od kredytu terminowego (ang. Senior Facility Agreement) zaciągniętego w związku z nabyciem Telewizji Polsat S.A. Zgodnie z umową Spółka jest płatnikiem kwot według stopy stałej, natomiast płatnikami kwot według stopy zmiennej są banki. Data wygaśnięcia powiązania zabezpieczającego została ustalona na 31 marca 2015 roku. Nominał transakcji, od którego naliczane są płatności, wynosi 191.638.245 złotych (nie w tysiącach).

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na aktywa i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012

IRS CIRS Total
Aktywa
Długoterminowe - - -
Krótkoterminowe - 478 478
Zobowiązania
Długoterminowe (6.073) (3.083) (9.156)
Krótkoterminowe (9.248) (8.095) (17.343)
Razem (15.321) (10.700) (26.021)

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na aktywa i pasywa na dzień 31 grudnia 2011

IRS CIRS Razem
Aktywa
Długoterminowe - 3.140 3.140
Krótkoterminowe - 10.828 10.828
Zobowiązania
Długoterminowe (4.588) (262) (4.850)
Krótkoterminowe (2.099) - (2.099)
Razem (6.687) 13.706 7.019

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na pozostałe kapitały / pozostały zysk całkowity

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Stan na 1 stycznia 4.758 -
Wycena zawartych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (33.040) 7.019
Kwota przeniesiona do rachunku zysków i strat 1.695 (1.145)
Podatek odroczony 5.955 (1.116)
Zmiana za okres (25.390) 4.758
Stan na 31 grudnia (20.632) 4.758

W roku 2012 wartość z wyceny instrumentów finansowych była ujemna i równa 33.040 złotych, przy czym kwota 1.695 złotych została odniesiona na rachunek zysków i strat równolegle z księgowanymi kosztami. Pomiar efektywności wykazał, iż instrumenty są efektywne, w związku z czym pozostała kwota równa 31.345 złotych została odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny. Wpływ z wyceny instrumentu na kapitał z aktualizacji wyceny w roku 2012 wyniósł 25.389 złotych, co jest równe wycenie skorygowanej o naliczony podatek odroczony od wyceny.

Za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku wycena instrumentów zabezpieczających była dodatnia i równa 7.019 zł, przy czym kwota 1.145 zł została odniesiona na rachunek zysków i strat. Pomiar efektywności wykazał, iż instrumenty są efektywne, w związku z czym pozostała kwota równa 5.874 zł została odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny. Po korekcie o podatek odroczony wpływ z wyceny instrumentów na pozostałe kapitały był ujemny i równy 4.758 zł.