15. EBITDA

Podstawową miarą zysku Grupy jest tzw. EBITDA (zysk przed amortyzacją i utratą wartości, odsetkami i opodatkowaniem). Poziom tego zysku jest odzwierciedleniem możliwości generowania gotówki przez Grupę w warunkach powtarzalnych. Grupa definiuje EBITDA jako zysk z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację i utratę wartości. Poziom zysku EBITDA nie jest definiowany przez MSSF UE i może być wyliczany inaczej przez inne podmioty.

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Zysk netto za okres 598.298 160.190
Podatek dochodowy 97.349 31.876
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej (14.353) 15.006
Koszty finansowe 110.782 355.392
Zysk z udziału w jednostce stowarzyszonej wycenianej metodą praw własności (2.897) (2.164)
Amortyzacja i utrata wartości* 243.066 174.880
EBITDA 1.032.245 735.180

* Obejmuje utratę wartości aktywów trwałych i wartości niematerialnych.