13. Koszty finansowe

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
Odsetki od kredytów i pożyczek 109.760 116.339
Wynik realizacji instrumentów zabezpieczających (IRS) 1.107 696
Odsetki od wyemitowanych obligacji 108.926 70.580
Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na koszt odsetek od wyemitowanych obligacji 1.694 (1.144)
Wynik realizacji instrumentów zabezpieczających (CIRS) (3.428) (4.190)
Różnice kursowe z tytułu wyceny wyemitowanych obligacji (112.143) 169.376
Koszty z tytułu gwarancji 366 226
Koszty opłat i prowizji bankowych 4.500 3.509
Razem 110.782 355.392