22. Aktywa programowe

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Nabyte licencje filmowe 140.647 178.039
Aktywowane koszty produkcji zewnętrznej i prawa sportowe 27.024 34.238
Koprodukcje 1.264 4.595
Zaliczki 70.705 51.698
Razem 239.640 268.570
Z czego: Krótkoterminowe aktywa programowe 141.652 137.429
Długoterminowe aktywa programowe 97.988 131.141

Zmiana stanu aktywów programowych

2012 2011
Wartość księgowa netto na dzień 1 stycznia 268.570 -
Zwiększenia: 177.197 451.909
Nabycie spółki Telewizja Polsat S.A.* - 298.793
Nabycie spółek tworzących serwis ipla 330 -
Nabycie licencji filmowych 97.623 71.362
Aktywowane prawa sportowe 79.244 81.754
Zmiana stanu zaliczek - -
Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości: 5.247 (841)
Licencje filmowe 8.596 (3.555)
Aktywowane koszty produkcji zewnętrznej i prawa sportowe (3.349) 2.714
Zmiana stanu produkcji własnej 1.256 (6.514)
Amortyzacja licencji filmowych (120.948) (89.510)
Amortyzacja aktywowanych praw sportowych (82.414) (79.104)
Sprzedaż: (9.244) (3.747)
Sprzedaż licencji filmowych (9.244) (3.747)
Różnice kursowe z przeliczenia - (3.272)
Pozostałe (24) (351)
Wartość księgowa netto na dzień 31 grudnia 239.640 268.570

* Na podstawie wyceny do wartości godziwej na dzień 20 kwietnia 2011 roku.

W 2012 roku zostały utworzone odpisy z tytułu utraty wartości aktywów programowych. Odpisów dokonano w związku z kształtowaniem się przewidywanych przychodów z wykorzystania niektórych aktywów programowych odzwierciedlających ich bieżącą wartość użytkową na poziomie niższym niż ich wartość ewidencyjna.

Przyszłe zobowiązania Grupy do nabycia aktywów programowych zostały zaprezentowane w nocie 45.