46. Wynagrodzenia Członków Zarządu

Tabela poniżej przedstawia łączne kwoty wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. z tytułu pełnienia funkcji zarządczych w Jednostce Dominującej oraz spółkach zależnych.

Imię i nazwisko Funkcja 2012 2011
Dominik Libicki Prezes Zarządu 1.080 1.080
Dariusz Działkowski Członek Zarządu 660 660
Tomasz Szeląg Członek Zarządu 660 660
Aneta Jaskólska Członek Zarządu 660 660
Razem 3.060 3.060

Dodatkowo wartości premii i dodatkowych wynagrodzeń należnych poszczególnym Członkom Zarządu za rok 2012 i 2011 kształtowały się następująco:

Imię i nazwisko Funkcja 2012 2011
Dominik Libicki Prezes Zarządu 3.200 4.100
Dariusz Działkowski Członek Zarządu 700 1.000
Tomasz Szeląg Członek Zarządu 1.800 2.700
Aneta Jaskólska Członek Zarządu 900 1.400
Razem 6.600 9.200