28. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Środki pieniężne w kasie 314 326
Środki pieniężne na rachunkach bieżących 151.272 42.037
Depozyty i lokaty 118.768 235.171
Razem 270.354 277.534
Waluta 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
PLN 228.861 252.227
EUR 19.221 6.993
USD 20.115 15.380
CHF 1.225 1.765
GBP 189 137
SEK 107 250
NOK 636 782
Razem 270.354 277.534

Z uwagi na współpracę Grupy z renomowanymi polskimi i międzynarodowymi bankami ryzyko związane z lokowaniem środków pieniężnych jest znacząco ograniczone.