26. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 (dane przekształcone)
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 14.349 13.385
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych 320.381 257.750
Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych 33 171
Należności z tytułu sprzedaży aktywów programowych 2.048 1.940
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 36.884 45.157
Pożyczki udzielone 228 225
Inne należności 1.736 1.914
Razem 375.659 320.542

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych obejmują głównie należności od klientów indywidualnych, agencji mediowych oraz należności od dystrybutorów.

Należności z tytułu dostaw i usług w walucie

Waluta 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 (dane przekształcone)
PLN 316.611 258.497
EUR 13.228 8.211
USD 4.697 4.276
GBP 2 2
AUD 142 99
CAD 50 50
Razem 334.730 271.135

Zmiana stanu odpisu aktualizującego wartość należności

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Bilans otwarcia 91.629 112.092
Zwiększenie 24.441 71.478
Odwrócenie (9.980) (3.714)
Wykorzystanie (62.661) (88.227)
Bilans zamknięcia 43.429 91.629