39. Instrumenty finansowe cd.

Porównanie wartości godziwej i wartości księgowej

Tabela poniżej przedstawia wartości godziwe aktywów i zobowiązań finansowych wraz z ich wartościami księgowymi.

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Kategoria wg MSR 39 Wartość godziwa Wartość księgowa Wartość godziwa Wartość księgowa
Pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym L&R 228 228 225 225
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności L&R 338.547 338.547 251.780 251.780
Obligacje AFS - - 14.854 14.854
Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Hedges (15.321) (15.321) (6.687) (6.687)
Transakcje walutowej zamiany stóp procentowych (CIRS) Hedges (10.700) (10.700) 13.706 13.706
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty L&R 270.354 270.354 277.534 277.534
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Other (936.191) (867.611) (1.304.235) (1.205.185)
Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes Other (1.486.680) (1.413.735) (1.599.961) (1.522.577)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Other (727) (784) (1.048) (1.186)
Rozliczenia międzyokresowe kosztów Other (155,426) (155,426) (131,167) (131,167)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i kaucje Other (251.493) (251.493) (131.794) (131.794)
Razem (2.247.409) (2.105.941) (2.593.413) (2.417.117)
Nierozpoznany zysk/(strata) (141.468) (176.296)

Przyjmuje się, że wartość godziwą środków pieniężnych i ich ekwiwalentów stanowi ich wartość nominalna, dlatego nie zastosowano żadnych technik do wyceny tych pozycji bilansowych.

Ustalając wartość godziwą zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, przyjęto przewidywane przepływy od daty bilansowej do grudnia 2015 roku (przewidywany moment zakończenia leasingu). Stopa dyskontowa dla każdej płatności została obliczona jako suma stopy procentowej WIBOR i marży związanej z ryzykiem kredytowym Grupy.

Na należności z tytułu dostaw i usług i inne należności a także zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i kaucje składają się w przeważającej mierze należności i zobowiązania, które zostaną uregulowane nie później niż do końca miesiąca następującego po dniu bilansowym, dlatego przyjęto, że ich wycena z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie byłaby zbliżona do wartości nominalnej. Do wyceny pożyczek udzielonych podmiotom niepowiązanym oraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zastosowano techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych – stopach WIBOR.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kredyty i pożyczki obejmowały kredyt bankowy. Do wyceny kredytu bankowego analizowano prognozowane przepływy pieniężne od dnia bilansowego do dnia 31 grudnia 2015 roku (przyjęto datę spłaty kredytu). Stopa dyskontowa dla każdej płatności została obliczona jako suma stopy procentowej WIBOR i marży związanej z ryzykiem kredytowym Grupy.

Wartość godziwa opcji walutowych, transakcji IRS i CIRS została określona na podstawie wyceny banku, z którym Spółka zawarła transakcje opcyjne.

Do wyceny obligacji Senior Notes analizowano prognozowane przepływy pieniężne od dnia bilansowego do dnia 20 maja 2018 roku (zakładany termin zapadalności obligacji). Stopa dyskontowa została ustalona na poziomie stopy EURIBOR powiększonej o marżę.

Wartość godziwa obligacji (obligacje wyemitowane przez NFI Magna Polonia S.A.) została określona na poziomie wartości bilansowej (szacowana różnica pomiędzy wartością bilansową a wartością godziwą jest niematerialna).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa posiadała następujące instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej. Grupa stosuje następującą hierarchię ustalania i ujawniania wartości godziwej instrumentów finansowych, w zależności od wybranej metody wyceny:

  • Poziom 1: ceny kwotowane (nieskorygowane) na aktywnych rynkach dla takich samych aktywów i zobowiązań;
  • Poziom 2: dane wejściowe, które są obserwowalne dla danych aktywów i zobowiązań, zarówno bezpośrednio (np. jako ceny) lub pośrednio;
  • Poziom 3: dane wejściowe nie bazujące na obserwowalnych cenach rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne).

Aktywa wyceniane w wartości godziwej

31 grudnia 2012 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Transakcje walutowej zamiany stóp procentowych (CIRS) 478
Razem - 478 -

Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej

31 grudnia 2012 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) (15.321)
Transakcje walutowej zamiany stóp procentowych (CIRS) (11.178)
Razem - (26.499) -

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa posiadała następujące instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej:

Aktywa wyceniane w wartości godziwej

31 grudnia 2011 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Obligacje 14.854
Transakcje walutowej zamiany stóp procentowych (CIRS) 13.968
Razem - 28.822 -

Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej

31 grudnia 2011 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) (6.687)
Transakcje walutowej zamiany stóp procentowych (CIRS) (262)
Razem - (6.949) -

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku wyników związane ze zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek i obligacjami Senior Notes (z uwzględnieniem transakcji zabezpieczających)

Za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Kredyty i pożyczki Obligacje Senior Notes Instrumenty zabezpieczające Razem
Odsetki od kredytów i pożyczek (109.760) - (1.107) (110.867)
Odsetki od obligacji Senior Notes - (108.926) 1.734 (107.192)
Różnice kursowe - 112.143 - 112.143
Koszty finansowe łącznie (109.760) 3.217 627 (105.916)
Zysk/(strata) brutto łącznie (109.760) 3.217 627 (105.916)
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających - - (31.345) (31.345)

Za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

Kredyty i pożyczki Obligacje Senior Notes Instrumenty zabezpieczające Razem
Odsetki od kredytów i pożyczek (116.339) - (696) (117.035)
Odsetki od obligacji Senior Notes - (70.579) 5.333 (65.246)
Różnice kursowe - (169.376) - (169.376)
Koszty finansowe łącznie (116.339) (239.955) 4.637 (351.657)
Zysk/(strata) brutto łącznie (116.339) (239.955) 4.637 (351.657)
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających - - 5.874 5.874

Instrumenty finansowe – instrumenty pochodne, zabezpieczające

Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej od płatności odsetkowych

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa posiadała instrumenty finansowe: swapy stopy procentowej (IRS) celem zabezpieczenia, opartych na zmiennej stopie procentowej, płatności odsetkowych od kredytu denominowanego w PLN.

Warunki transakcji IRS (m.in. harmonogram) zostały dopasowane do warunków naliczania płatności opartych na zmiennej stopie od kredytu denominowanego w PLN. W okresie sprawozdawczym zabezpieczenie zmian stopy procentowej było wysoce efektywne. W związku z tym nie zidentyfikowano i nie rozpoznano w rachunku zysków i strat części nieefektywnej z tytułu wyceny IRS.

Poniższa tabela prezentuje podstawowe parametry instrumentów IRS klasyfikowanych jako instrumenty zabezpieczające, włącznie z: okresami, w których będą następowały przepływy pieniężne z tytułu instrumentów zabezpieczających i w których instrumenty zabezpieczające będą wpływać na rachunek zysków i strat, a także wartość godziwą instrumentów zabezpieczających na dzień bilansowy:

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Typ instrumentu Swap stopy procentowej Swap stopy procentowej
Ekspozycja Płatności w PLN oparte na stopie zmiennej Płatności w PLN oparte na stopie zmiennej
Zabezpieczane ryzyko Ryzyko stopy procentowej Ryzyko stopy procentowej
Wartość nominalna instrumentu zabezpieczającego 1.111.008 640.500
Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego (15.321) (6.687)
Rachunkowa klasyfikacja Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Okres wpływu instrumentu zabezpieczającego na rachunek zysków i strat Do 31 marca 2015 roku Do 30 czerwca 2014 roku

Poniższa tabela prezentuje zmianę wartości godziwej instrumentów zabezpieczających (przed opodatkowaniem):

2012 2011
Bilans otwarcia (6.687) -
Część efektywna wyceny rozpoznana w kapitale własnym (8.634) (6.687)
Część wyceny w rachunku zysków i strat: - -
- korekta kosztów odsetkowych - -
- rozpoznanie części nieefektywnej - -
Bilans zamknięcia (15.321) (6.687)

Zabezpieczenie ryzyka kursu walutowego od płatności odsetkowych

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa posiadała instrumenty finansowe: swapy płatności odsetkowych w różnych walutach (CIRS) celem zabezpieczenia płatności odsetkowych od obligacji denominowanych w euro.

Warunki transakcji CIRS (m.in. harmonogram) zostały dopasowane do warunków naliczania płatności od obligacji denominowanych w euro. W okresie sprawozdawczym zabezpieczenie zmian kursu walutowego było wysoce efektywne. W związku z tym nie zidentyfikowano i nie rozpoznano w rachunku zysków i strat części nieefektywnej z tytułu wyceny CIRS.

Poniższa tabela prezentuje podstawowe parametry instrumentów CIRS klasyfikowanych jako instrumenty zabezpieczające, włącznie z: okresami, w których będą następowały przepływy pieniężne z tytułu instrumentów zabezpieczających i w których instrumenty zabezpieczające będą wpływać na rachunek zysków i strat, a także wartość godziwą instrumentów zabezpieczających na dzień bilansowy.

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Typ instrumentu Swap płatności odsetkowych w różnych walutach Swap płatności odsetkowych w różnych walutach
Ekspozycja Płatności odsetkowe w euro Płatności odsetkowe w euro
Zabezpieczane ryzyko Ryzyko zmian kursu walutowego Ryzyko zmian kursu walutowego
Wartość nominalna instrumentu zabezpieczającego (euro) 700.000 525.000
Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego (10.700) 13.706
Rachunkowa klasyfikacja Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Okres wpływu instrumentu zabezpieczającego na rachunek zysków i strat Do 20 maja 2014 roku Do 20 listopada 2013 roku

Poniższa tabela prezentuje zmianę wartości godziwej instrumentów zabezpieczających (przed opodatkowaniem):

2012 2011
Bilans otwarcia 13.706 -
Część efektywna wyceny rozpoznana w kapitale własnym (22.712) 12.561
Część wyceny w rachunku zysków i strat: (1.694) 1.145
- korekta kosztów odsetkowych (1.694) 1.145
- rozpoznanie części nieefektywnej - -
Bilans zamknięcia (10.700) 13.706