8. Zmiana prezentacji

Grupa zmieniła prezentację kosztów usług windykacyjnych oraz kosztów i przychodów z tytułu utworzenia i rozwiązania odpisów aktualizujących należności w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Zmiana polegała na zaprezentowaniu powyższych pozycji łącznie w ramach kosztów operacyjnych. Żadna z wprowadzonych zmian nie wpłynęła na uprzednio prezentowane kwoty zysku netto za okres, EBITDA ani kapitału własnego.

Koszty usług windykacyjnych były prezentowane w ramach Kosztów sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów (Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta w ramach kosztów operacyjnych według rodzaju – patrz nota 11), a koszty i przychody z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów aktualizujących należności były prezentowane w ramach odpowiednio pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.

Ponadto, Grupa zmieniła prezentację przychodów i kosztów finansowych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Zmiana polegała na odrębnym zaprezentowaniu kosztów finansowych dotyczących obsługi zadłużenia Grupy w pozycji „Koszty finansowe” oraz zaprezentowaniu pozostałych pozycji przychodów i kosztów finansowych razem w pozycji „Zyski i straty z działalności inwestycyjnej”. Żadna z wprowadzonych zmian nie wpłynęła na uprzednio prezentowane kwoty zysku netto, EBITDA ani kapitału własnego.

Dane za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku zostały przekształcone w celu uzgodnienia prezentacji do bieżącego okresu. Przekształcenie dotyczące roku zakończonego 31 grudnia 2011 roku zostało przedstawione w poniższej tabeli. Odpowiednio przekształcono również informacje prezentowane w pozostałych notach niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

za rok zakończony

31 grudnia 2011
(dane publikowane)
Zmiana prezentacji 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 2.365.925 2.365.925
Koszty operacyjne (1.734.336) (65.285) (1.799.621)
Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów (1.330.952) (65.285) (1.396.237)
Koszty sprzedaży (243.493) (243.493)
Koszty ogólne i administracyjne (159.891) (159.891)
Pozostałe przychody / koszty operacyjne (71.289) 65.285 (6.004)
Zysk z działalności operacyjnej 560.300 - 560.300
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej 10.765 (25.771) (15.006)
Koszty finansowe (381.163) 25.771 (355.392)
Zysk z udziału w jednostce współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności 2.164 2.164
Zysk brutto za okres 192.066 192.066
Podatek dochodowy (31.876) (31.876)
Zysk netto za okres 160.190 160.190

Grupa zmieniła prezentację Innych aktywów długoterminowych i Pozostałych aktywów obrotowych w skonsolidowanym bilansie. Zmiana polegała na wydzieleniu długoterminowej części pakietu danych zakupionych. Ponadto Grupa wydzieliła i zaprezentowała osobno Długoterminowe prowizje rozliczane w czasie i Krótkoterminowe prowizje rozliczane w czasie z odpowiednio Innych aktywów długoterminowych i Pozostałych aktywów obrotowych. Grupa dokonała reklasyfikacji pomiędzy należnościami i przychodami przyszłych okresów. Żadna z wprowadzonych zmian nie wpłynęła na uprzednio prezentowane kwoty zysku netto za okres, EBITDA ani kapitału własnego.

31 grudnia 2011
(dane publikowane)
Zmiana prezentacji 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
Zestawy odbiorcze 408.610 408.610
Inne rzeczowe aktywa trwałe 263.277 263.277
Wartość firmy 2.412.285 2.412.285
Marki 840.000 840.000
Inne wartości niematerialne 54.194 54.194
Długoterminowe aktywa programowe 131.141 131.141
Nieruchomości inwestycyjne 8.440 8.440
Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 35.028 35.028
Inne aktywa długoterminowe 51.647 17.800 69.447
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 55.726 55.726
Aktywa trwałe razem 4.225.320 52.828 4.278.148
Krótkoterminowe aktywa programowe 137.429 137.429
Zapasy 178.127 178.127
Obligacje 14.854 14.854
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 297.162 23.380 320.542
Należności z tytułu podatku dochodowego 10.086 10.086
Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 59.361 59.361
Pozostałe aktywa obrotowe 184.656 (112.189) 72.467
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 277.534 277.534
Aktywa obrotowe razem 1.099.848 (29.448) 1.070.400
Aktywa razem 5.325.168 23.380 5.348.548
31 grudnia 2011
(dane publikowane)
Zmiana prezentacji 31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
Kapitał zakładowy 13.934 13.934
Kapitał zapasowy 432.265 (432.265) -
Kapitał rezerwowy 1.305.277 (1.305.277) -
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej - 1.295.103 1.295.103
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 4.758 (4.758) -
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 4.853 (4.853) -
Pozostałe kapitały - 9.611 9.611
Zyski zatrzymane 134.956 442.439 577.395
Kapitał własny razem 1.896.043 1.896.043
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 958.407 958.407
Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes 1.417.525 1.417.525
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 934 934
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87.122 87.122
Przychody przyszłych okresów - 7.595 7.595
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 12.497 12.497
Zobowiązania długoterminowe razem 2.476.485 7.595 2.484.080
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 246.778 246.778
Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes 105.052 105.052
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 252 252
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 374.955 374.955
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 29.226 29.226
Kaucje otrzymane za wydany sprzęt 12.744 12.744
Przychody przyszłych okresów 183.633 15.785 199.418
Zobowiązania krótkoterminowe razem 952.640 15.785 968.425
Zobowiązania razem 3.429.125 23.380 3.452.505
Pasywa razem 5.325.168 23.380 5.348.548