29. Kapitały

(i) Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2011 roku kapitał zakładowy Jednostki Dominującej przedstawiał się następująco:

Seria Liczba akcji Wartość nominalna akcji Rodzaj akcji
A 2.500.000 100 Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję
B 2.500.000 100 Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję
C 7.500.000 300 Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję
D 166.917.501 6.677 Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję
D 8.082.499 323 Zwykłe, na okaziciela
E 75.000.000 3.000 Zwykłe, na okaziciela
F 5.825.000 233 Zwykłe, na okaziciela
H 80.027.836 3.201 Zwykłe, na okaziciela
Razem 348.352.836 13.934

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2012 roku kształtowała się następująco:

31 grudnia 2012

Liczba akcji Wartość nominalna akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Pola Investments Ltd.¹ 154.204.296 6.168 44,27% 306.709.172 58,11%
Sensor Overseas Ltd.² 25.341.272 1.014 7,27% 50.382.647 9,55%
Pozostali 168.807.268 6.752 48,46% 170.678.518 32,34%
Razem 348.352.836 13.934 100% 527.770.337 100%

¹ Pola Investments Ltd. jest kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka.
² Sensor Overseas Ltd. jest kontrolowany przez Heronima Rutę.

Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka oraz od fundacji rodzinnej TiVi Foundation zawiadomienie o przeniesieniu przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka na podstawie umowy zawartej w dniu 13 lutego 2013 roku własności udziałów w spółce Pola Investments, na rzecz fundacji rodzinnej TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein.

Posiadane przez Pola Investments akcje oraz objęte pełnomocnictwem udzielonym Pola Investments przez Sensor Overseas Ltd. z siedzibą w Nikozji (spółkę kontrolowaną przez Pana Heronima Rutę) uprawniały łącznie do ponad połowy głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowy Polsat S.A.

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2011 roku kształtowała się następująco:

31 grudnia 2011

Liczba akcji Wartość nominalna akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Delas Holdings Limited¹ 168.941.818 6.758 48,50% 335.884.319 63,64%
Zygmunt Solorz-Żak 10.603.750 424 3,04% 21.207.500 4,02%
Pozostali 168.807.268 6.752 48,46% 170.678.518 32,34%
Razem 348.352.836 13.934 100% 527.770.337 100%

¹ 85% udziałów Delas Holdings Limited jest w posiadaniu Pana Zygmunta Solorza-Żaka, a 15% udziałów jest w posiadaniu Pana Heronima Ruty.

(ii) Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej

Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej obejmuje nadwyżkę ceny nabycia nad wartością nominalną.

(iii) Pozostałe kapitały

Pozycja ta obejmuje różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego zagranicznej spółki zależnej Nord License AS do 31 grudnia 2011 roku (daty zmiany waluty funkcjonalnej) oraz wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na kapitał z aktualizacji wyceny.