21. Inne wartości niematerialne

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Oprogramowanie i licencje programowe 37.258 25.760
Koncesje na nadawanie programów telewizyjnych 11.013 14.331
Inne 17.221 1.408
Inne wartości niematerialne w budowie 15.888 12.695
Razem 81.380 54.194

W wyniku nabycia spółki Telewizja Polsat S.A. Grupa ujawniła w bilansie wartość koncesji na nadawanie programów telewizyjnych. Wartość bilansowa została przypisana do ośrodka wypracowującego środki pieniężne „Nadawanie i produkcja telewizyjna” (patrz nota 20).

Grupa posiada następujące koncesje:

  • koncesję na nadawanie naziemne kanału „Polsat” obowiązującą do 2 marca 2014 roku;
  • koncesję na nadawanie naziemne kanału „Polsat Sport News” obowiązującą do 29 sierpnia 2020 roku; oraz
  • koncesje na nadawanie satelitarne płatnych kanałów.
Oprogramowanie
i licencje programowe
Koncesje na nadawanie programów telewizyjnych Inne Inne wartości niematerialne w budowie Razem
Wartość brutto
Wartość na dzień
1 stycznia 2012 roku
73.945 16.636 4.155 12.695 107.431
Zwiększenia 23.221 - 1.741 13.546 38.508
Nabycie jednostki zależnej 1.046 - 12.414 4.516 17.976
Przeniesienie z wartości niematerialnych w budowie 8.676 - 5.598 (14.274) -
Zmniejszenia (126) - - (595) (721)
Wartość na dzień
31 grudnia 2012 roku
106.762 16.636 23.908 15.888 163.194
Odpisy aktualizujące na dzień
1 stycznia 2012 roku
- - (18) - (18)
Odpisy aktualizujące na dzień
31 grudnia 2012 roku
- - (18) - (18)
Umorzenie na dzień
1 stycznia 2012 roku
48.185 2.305 2.729 53.219
Zwiększenia 21.416 3.318 3.326 - 28.060
Zwiększenia (amortyzacja w wartości wyprodukowanego sprzętu) 1 - 614 - 615
Zmniejszenia (98) - - - (98)
Umorzenie na dzień
31 grudnia 2012 roku
69.504 5.623 6.669 - 81.796
Wartość netto
Stan na dzień
1 stycznia 2012 roku
25.760 14.331 1.408 12.695 54.194
Stan na dzień
31 grudnia 2012 roku
37.258 11.013 17.221 15.888 81.380
Oprogramowanie i licencje programowe Koncesje na nadawanie programów telewizyjnych Inne Inne wartości niematerialne w budowie Razem
Wartość brutto
Wartość na dzień
1 stycznia 2011 roku
46.036 - 3.002 8.600 57.638
Zwiększenia 12.295 - 925 10.545 23.765
Nabycie jednostki zależnej 9.882 16.636 40 24 26.582
Przeniesienie z wartości niematerialnych w budowie 6.286 - 188 (6.474) -
Zmniejszenia (554) - - - (554)
Wartość na dzień
31 grudnia 2011 roku
73.945 16.636 4.155 12.695 107.431
Odpisy aktualizujące na dzień
1 stycznia 2011 roku
- - (18) - (18)
Odpisy aktualizujące na dzień
31 grudnia 2011 roku
- - (18) - (18)
Umorzenie na dzień
1 stycznia 2011 roku
33.166 - 1.510 34.676
Zwiększenia 15.544 2.305 1.219 - 19.068
Zmniejszenia (525) - - - (525)
Umorzenie na dzień
31 grudnia 2011 roku
48.185 2.305 2.729 53.219
Wartość netto
Stan na dzień
1 stycznia 2011 roku
12.870 - 1.474 8.600 22.944
Stan na dzień
31 grudnia 2011 roku
25.760 14.331 1.408 12.695 54.194