4. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską (MSSF UE). Grupa zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2011 rok opublikowanych w skonsolidowanym raporcie rocznym, za wyjątkiem Standardów i Interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się począwszy od 1 stycznia 2012 roku, oraz za wyjątkiem zmian prezentacyjnych opisanych w nocie 8.

W roku zakończonym 31 grudnia 2012 roku weszły w życie:

(i) zmiany do MSSF 7 Ujawnienia – Transfery aktywów finansowych
Zmiany precyzują zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych związanych z transferem aktywów finansowych. Zmiany nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

Opublikowane standardy, które jeszcze nie weszły w życie:

(i) zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze
Zmiany wprowadzają nowe wymogi w zakresie ujmowania i wyceny kosztów programów określonych świadczeń oraz świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy, jak również zmieniają wymagane ujawnienia dotyczące wszystkich świadczeń pracowniczych. Zmiany nie mają wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.