33. Grupa jako leasingodawca i leasingobiorca

a) Grupa jako leasingodawca

Leasing operacyjny

Grupa zawarła umowy, które ze względu na ich treść ekonomiczną kwalifikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. Umowy te obejmują udostępnienia zestawów odbiorczych abonentom. Aktywa będące przedmiotem tych umów są prezentowane jako rzeczowe aktywa trwałe.

Umowy na udostępnienie dekoderów zawierane są na okres podstawowy określony w umowie, którego długość waha się od 12 do 36 miesięcy. Po upływie okresu podstawowego umowy te zostają przekształcone w umowy na czas nieokreślony lub określony, o ile nie zostaną wypowiedziane przez klienta.

Grupa wynajmuje także urządzenia jednostkom niepowiązanym oraz jest stroną umów najmu powierzchni handlowych.

Poniżej przedstawiono zestawienie przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu operacyjnego.

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
do jednego roku 13.763 21.214
od 1 roku do 5 lat 6.677 44.105
powyżej 5 lat - -
Razem 20.440 65.319

Leasing finansowy

Poniżej przedstawiono zestawienie przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu finansowego.

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
do jednego roku 34 83
od 1 roku do 5 lat - 34
Razem 34 117

Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu finansowego wyniosła 34 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku (117 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku) i dotyczyła w całości przekazania samochodów na podstawie umowy leasingu finansowego.

b) Grupa jako leasingobiorca

Leasing operacyjny

Grupa zawarła umowy, które ze względu na ich treść ekonomiczną kwalifikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. Grupa nie ujmuje w sprawozdaniu finansowym aktywów będących przedmiotem tych umów. Umowy leasingu operacyjnego obejmują najem powierzchni studyjnej, biurowej, magazynowej, sprzedażowej i technicznej (dachy, kominy), a także najem transponderów satelitarnych, środków transportu i innego sprzętu.

Tabela poniżej przedstawia termin realizowania przyszłych płatności z tego tytułu.

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
do jednego roku 153.848 159.689
od 1 roku do 5 lat 258.764 486.722
powyżej 5 lat 113.498 152.323
Razem 526.110 798.734

Poniższa tabela przedstawia termin realizowania przyszłych płatności z tytułu leasingu operacyjnego do jednostek powiązanych.

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Do roku 13.548 17.248
1 do 5 lat 4.191 35.463
Powyżej 5 lat 1.612 313
Razem 19.351 53.024

W 2012 roku Grupa poniosła koszty z tytułu umów leasingu operacyjnego w wysokości 173.674 zł. W 2011 roku Grupa poniosła koszty z tytułu umów leasingu operacyjnego w wysokości 142.344 zł.

Leasing finansowy

Wartość bilansowa urządzeń używanych na podstawie umów leasingu finansowego wynosiła na dzień 31 grudnia 2012 roku 1.131 zł oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 1.567 zł.

Okres leasingu wynosi 10 lat dla urządzeń do nadawania sygnału i do 5 lat dla środków transportu i innego sprzętu.

Poniżej przedstawiono zestawienie przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu finansowego.

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Do jednego roku 233 252
1 do 5 lat 551 934
Powyżej 5 lat - -
Razem 784 1.186

Wartość bieżąca opłat wyniosła 784 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku i 1.186 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku.