40. Zarządzanie kapitałem

Niniejsza nota prezentuje informacje dotyczące zarządzania kapitałem. Inne ilościowe ujawnienia prezentowane są także w pozostałych notach niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

Zarządzenie kapitałem Grupy ma na celu ochronę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, aby możliwe było zapewnienie zwrotu z inwestycji akcjonariuszom oraz korzyści dla innych zainteresowanych stron. Grupa może emitować akcje, zwiększać zadłużenie lub sprzedawać aktywa, aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału.

Grupa monitoruje stan kapitałów, stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do sumy kapitału własnego powiększonego o zadłużenie netto. Do zadłużenia netto Grupa wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu obligacji pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty (w tym także o ograniczonej możliwości dysponowania).

Wartość na dzień

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Kredyty i pożyczki 867.611 1.205.185
Zobowiązania z tytułu obligacji 1.413.735 1.522.577
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (270.354) (277.534)
Zadłużenie netto 2.010.992 2.450.228
Kapitał własny 2.468.403 1.896.043
Kapitał własny i zadłużenie netto 4.479.395 4.346.271
Wskaźnik dźwigni 0,45 0,56