23. Prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 92.221 94.389
Z czego: Krótkoterminowe 57.096 59.361
Długoterminowe 35.125 35.028

Prowizje rozliczane w czasie obejmują prowizje dla dystrybutorów za skutecznie zawarte umowy z klientami. Koszty te są rozliczane w czasie przez Grupę przez minimalny podstawowy okres trwania umowy abonenckiej.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku, wartość ujętych prowizji dla dystrybutorów dotycząca umów, które w momencie podpisania były zawarte na okres dwunastu miesięcy, wyniosła 91.958 zł.