20. Wartość firmy i aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania

Grupa zaklasyfikowała jako aktywa w skonsolidowanym bilansie wartość firmy i znaki towarowe o niekreślonym okresie użytkowania do OWŚP, będących jednocześnie odrębnymi segmentami objętymi obowiązkiem sprawozdawczym:

 • ośrodek wypracowujący środki pieniężne (OWŚP) “Usługi dla klientów indywidualnych”:
  • Wartość firmy ujawiona na nabyciu INFO-TV-FM Sp. z o.o. ;
  • Wartość firmy i znak ujawnione na nabyciu spółek tworzących serwis ipla.
 • ośrodek wypracowujący środki pieniężne (OWŚP) “Nadawanie i produkcja telewizyjna”.

Wartość firmy i znak ujawnione na nabyciu Telewizja Polsat S.A. (obecnie Telewizja Polsat Sp. z o.o.).

Wartość firmy:

2012 2011
Stan na 1 stycznia 2.412.285 52.022
Nabycie 100% udziałów spółki Telewizja Polsat S.A. - 2.360.263
Nabycie 100% udziałów spółki INFO-TV-FM Sp. z o.o. 10.704 -
Nabycie 100% udziałów spółek tworzących serwis ipla 145.044 -
Stan na 31 grudnia 2.568.033 2.412.285
W tym:
OWŚP “Usługi dla klientów indywidualnych” 207.770 52.022
OWŚP “Nadawanie i produkcja telewizyjna” 2.360.263 2.360.263

Marki:

2012 2011
Stan na 1 stycznia 840.000 -
Marka Polsat - 840.000
Marka ipla 7.800 -
Stan na 31 grudnia 847.800 840.000
W tym:
OWŚP “Usługi dla klientów indywidualnych” 7.800 -
OWŚP “Nadawanie i produkcja telewizyjna” 840.000 840.000

Test na utratę wartości marki Polsat

Na dzień 31 grudnia 2012, Grupa przeprowadziła test na utratę wartości marki Polsat przypisanej do OŚWP “nadawanie i produkcja telewizyjna”. Test na utratę wartości nie wskazywał na utratę wartości.

Test na utratę wartości opiera się na wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego została przypisana wartość marki Polsat. Wartość odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest ustalana na bazie kalkulacji wartości użytkowej. Grupa testuje całą wartość bilansową ośrodka wypracowującego środki pieniężne i w przypadku utraty wartości odpisy aktualizujące są odnoszone w pierwszej kolejności w stosunku do wartości firmy. W przypadku całkowitego odpisu wartości firmy pozostała kwota straty z tytułu utraty wartości jest alokowana do marki i innych aktywów ośrodka wypracowującego środki pieniężne.

W rocznym teście utraty wartości wykonanym przez Grupę na dzień 31 grudnia 2012 roku kalkulacja wartości użytkowej została oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych i wykorzystywała szacowane projekcje przepływów pieniężnych na podstawie aktualnych planów finansowych dla okresu do 2017 roku.

Kluczowe założenia zastosowane do obliczenia wartości użytkowej
Obliczenie wartości użytkowej ośrodka „Nadawanie i produkcja telewizyjna” jest najbardziej wrażliwe na następujące zmienne:

 • stopy dyskontowe;
 • stopa wzrostu zastosowana do szacowania przepływów pieniężnych poza okres planów finansowych.

nadawanie i produkcja telewizyjna

2012 2011
Krańcowa stopa wzrostu 3% 3%
Stopa dyskonta przed opodatkowaniem 10,2% 13,1%

Wrażliwość na zmiany założeń
Grupa uważa, że główne założenia przyjęte do testowania utraty wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2012 roku są racjonalne i oparte na doświadczeniu Grupy oraz prognozach rozwoju rynku, które są publikowane przez ekspertów z branży. Zarząd uważa, że żadna prawdopodobna zmiana w kluczowych założeniach, na których oparta jest kalkulacja wartości użytkowej ośrodka wypracowującego środki pieniężne, nie spowodowałaby konieczności rozpoznania odpisu z tytułu utraty wartości.

Test na utratę wartości marki ipla

Na dzień 31 grudnia 2012, Grupa przeprowadziła test na utratę wartości marki ipla przypisanej do OŚWP “usługi dla klientów indywidualnych”. Test na utratę wartości nie wskazywał na utratę wartości.

Test na utratę wartości opiera się na wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego została przypisana wartość marki ipla. Wartość odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest ustalana na bazie kalkulacji wartości użytkowej. Grupa testuje całą wartość bilansową ośrodka wypracowującego środki pieniężne i w przypadku utraty wartości odpisy aktualizujące są odnoszone w pierwszej kolejności w stosunku do wartości firmy. W przypadku całkowitego odpisu wartości firmy pozostała kwota straty z tytułu utraty wartości jest alokowana do marki i innych aktywów ośrodka wypracowującego środki pieniężne.

W rocznym teście utraty wartości wykonanym przez Grupę na dzień 31 grudnia 2012 roku kalkulacja wartości użytkowej została oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych i wykorzystywała szacowane projekcje przepływów pieniężnych na podstawie aktualnych planów finansowych dla okresu do 2017 roku.

Kluczowe założenia zastosowane do obliczenia wartości użytkowej
Obliczenie wartości użytkowej ośrodka „Usługi dla klientów indywidualnych” jest najbardziej wrażliwe na następujące zmienne:

 • stopy dyskontowe;
 • stopa wzrostu zastosowana do szacowania przepływów pieniężnych poza okres planów finansowych.

usługi dla klientów indywidualnych

2012 2011
Krańcowa stopa wzrostu 2,1% n.d
Stopa dyskonta przed opodatkowaniem 8,8% n.d

Wrażliwość na zmiany założeń
Grupa uważa, że główne założenia przyjęte do testowania utraty wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2012 roku są racjonalne i oparte na doświadczeniu Grupy oraz prognozach rozwoju rynku, które są publikowane przez ekspertów z branży. Zarząd uważa, że żadna prawdopodobna zmiana w kluczowych założeniach, na których oparta jest kalkulacja wartości użytkowej ośrodka wypracowującego środki pieniężne, nie spowodowałaby konieczności rozpoznania odpisu z tytułu utraty wartości.

Test na utratę wartości firmy zaalokowanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne „Nadawanie i produkcja telewizyjna”

Na dzień 31 grudnia 2012, Grupa przeprowadziła test na utratę wartości przypisanej do OŚWP “Nadawanie i produkcja telewizyjna”. Test na utratę wartości nie wskazywał na utratę wartości.

Test na utratę wartości opiera się na wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego została przypisana wartość firmy. Wartość odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest ustalana na bazie kalkulacji wartości użytkowej. Grupa testuje całą wartość bilansową ośrodka wypracowującego środki pieniężne i w przypadku utraty wartości odpisy aktualizujące są odnoszone w pierwszej kolejności w stosunku do wartości firmy. W przypadku całkowitego odpisu wartości firmy pozostała kwota straty z tytułu utraty wartości jest alokowana do marki i innych aktywów ośrodka wypracowującego środki pieniężne.

W rocznym teście utraty wartości wykonanym przez Grupę na dzień 31 grudnia 2012 roku kalkulacja wartości użytkowej została oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych i wykorzystywała szacowane projekcje przepływów pieniężnych na podstawie aktualnych planów finansowych dla okresu do 2017 roku.

Kluczowe założenia zastosowane do obliczenia wartości użytkowej
Obliczenie wartości użytkowej ośrodka „Nadawanie i produkcja telewizyjna” jest najbardziej wrażliwe na następujące zmienne:

 • stopy dyskontowe;
 • stopa wzrostu zastosowana do szacowania przepływów pieniężnych poza okres planów finansowych.

nadawanie i produkcja telewizyjna

2012 2011
Krańcowa stopa wzrostu 3% 3%
Stopa dyskonta przed opodatkowaniem 10,2% 13,1%

Wrażliwość na zmiany założeń
Grupa uważa, że główne założenia przyjęte do testowania utraty wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2012 roku są racjonalne i oparte na doświadczeniu Grupy oraz prognozach rozwoju rynku, które są publikowane przez ekspertów z branży. Zarząd uważa, że żadna prawdopodobna zmiana w kluczowych założeniach, na których oparta jest kalkulacja wartości użytkowej ośrodka wypracowującego środki pieniężne, nie spowodowałaby konieczności rozpoznania odpisu z tytułu utraty wartości.

Test na utratę wartości firmy zaalokowanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne „Usługi dla klientów indywidualnych”

Na dzień 31 grudnia 2012, Grupa przeprowadziła test na utratę wartości przypisanej do OŚWP “Usługi dla klientów indywidualnych”. Test na utratę wartości nie wskazywał na utratę wartości.

Test na utratę wartości opiera się na wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego została przypisana wartość firmy. Wartość odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest ustalana na bazie kalkulacji wartości użytkowej. Grupa testuje całą wartość bilansową ośrodka wypracowującego środki pieniężne i w przypadku utraty wartości odpisy aktualizujące są odnoszone w pierwszej kolejności w stosunku do wartości firmy. W przypadku całkowitego odpisu wartości firmy pozostała kwota straty z tytułu utraty wartości jest alokowana do marki i innych aktywów ośrodka wypracowującego środki pieniężne.

W rocznym teście utraty wartości wykonanym przez Grupę na dzień 31 grudnia 2012 roku kalkulacja wartości użytkowej została oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych i wykorzystywała szacowane projekcje przepływów pieniężnych na podstawie aktualnych planów finansowych dla okresu do 2017 roku.

Kluczowe założenia zastosowane do obliczenia wartości użytkowej
Obliczenie wartości użytkowej ośrodka „Usługi dla klientów indywidualnych” jest najbardziej wrażliwe na następujące zmienne:

 • stopy dyskontowe;
 • stopa wzrostu zastosowana do szacowania przepływów pieniężnych poza okres planów finansowych.

usługi dla klientów indywidualnych

2012 2011
Krańcowa stopa wzrostu 3% 3%
Stopa dyskonta przed opodatkowaniem 8,8% 11,6%

Wrażliwość na zmiany założeń
Grupa uważa, że główne założenia przyjęte do testowania utraty wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2012 roku są racjonalne i oparte na doświadczeniu Grupy oraz prognozach rozwoju rynku, które są publikowane przez ekspertów z branży. Zarząd uważa, że żadna prawdopodobna zmiana w kluczowych założeniach, na których oparta jest kalkulacja wartości użytkowej ośrodka wypracowującego środki pieniężne, nie spowodowałaby konieczności rozpoznania odpisu z tytułu utraty wartości.

Kluczowe założenia zastosowane do obliczenia wartości użytkowej

Obliczenie wartości użytkowej ośrodków „Nadawanie i produkcja telewizyjna” oraz „Usługi dla klientów indywidualnych” są najbardziej wrażliwe na następujące zmienne:

 • stopy dyskontowe;
 • stopa wzrostu zastosowana do szacowania przepływów pieniężnych poza okres planów finansowych.

Stopa dyskontowa – stopa dyskontowa odzwierciedla dokonany przez kierownictwo szacunek ryzyka typowego dla każdego OWŚP, z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Stopa dyskontowa została wyliczona z uwzględnieniem specyficznych warunków działalności Grupy i jej segmentów operacyjnych, w oparciu o średni ważony koszt kapitału (WACC). Stopa WACC bierze pod uwagę zarówno zadłużenie, jak i kapitał własny. Koszt kapitału własnego opiera się na zwrocie z inwestycji oczekiwanym przez inwestorów Grupy, a koszt długu oparty jest na oprocentowanych instrumentach dłużnych. Ryzyko specyficzne dla segmentu jest uwzględniane poprzez zastosowanie indywidualnego współczynnika beta. Współczynniki beta są szacowane co roku w oparciu o szeroko dostępne dane rynkowe.

Szacowana stopa wzrostu – stopy wzrostu bazują na szeroko dostępnych opublikowanych danych rynkowych m.in. publikacji MFW.