42. Transakcje barterowe

Grupa jest stroną transakcji barterowych. Poniższa tabelka przedstawia przychody i koszty z tytułu transakcji barterowych, które są świadczone na warunkach rynkowych. Przychody obejmują przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów, koszty obejmują koszty sprzedaży.

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Przychody z transakcji barterowych 28.444 15.942
Koszty transakcji barterowych 22.841 13.891
31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Należności z tytułu transakcji barterowych na dzień bilansowy 3.838 3.175
Zobowiązania z tytułu transakcji barterowych na dzień bilansowy 1.304 3.045