19. Marki

2012 2011
Stan na 1 stycznia 840.000 300
Nabycie spółki zależnej – alokacja wartości marki ipla (patrz nota 38) 7.800 -
Nabycie spółki zależnej – alokacja wartości marki Polsat - 840.000
Amortyzacja i utrata wartości (marka mPunkt) - (300)
Stan na 31 grudnia
Stan na 31 grudnia 847.800 840.000
2012 2011
Polsat 840.000 840.000
ipla 7.800 -
Stan na 31 grudnia 847.800 840.000

W wyniku nabycia spółki Telewizja Polsat S.A. (obecnie Telewizja Polsat Sp. z o.o.), Grupa ujawniła wartość marki Polsat. Wartość bilansowa została przypisana do ośrodka wypracowującego środki pieniężne „Nadawanie i produkcja telewizyjna” (patrz nota 20).

Marka Polsat dla której ustalono nieokreślony okres użytkowania nie podlega amortyzacji. Test na utratę wartości przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wskazywał na utratę wartości (założenia testu – patrz nota 20).

W wyniku nabycia spółek tworzących serwis ipla (w tym Redefine Sp. z o.o.) (patrz nota 38) Grupa ujawniła wartość marki ipla. Wartość bilansowa została przypisana do ośrodka wypracowującego środki pieniężne “Usługi dla klientów indywidualnych” (patrz nota 20).

Wartość godziwa marki ipla została oszacowana przy zastosowaniu dochodowej metody opłat licencyjnych. Metoda ta opiera się na założeniu, że korzyści wynikające z posiadania znaku towarowego są równe kosztom, jakie musiałby ponieść dany podmiot gdyby nie posiadał praw do znaku, a jedynie użytkował go na podstawie umowy licencyjnej według obowiązujących na rynku stawek.

Znak towarowy ipla został wyceniony w oparciu o strumień przychodów ze sprzedaży reklam oraz przychodów z subskrypcji.

Stawka opłaty licencyjnej wykorzystywana w wycenie znaku IPLA została oszacowana na podstawie umów dotyczących znaków towarowych dla spółek o porównywalnym profilu działalności. Analiza objęła umowy uwzględniające kategorie, w którym głównym źródłem przychodów licencjobiorcy jest świadczenie usług internetowych i/lub telewizyjnych.

Stopa dyskontowa odzwierciedlająca wartość pieniądza w czasie, a także ryzyka związane z przewidywanymi przyszłymi przepływami pieniężnymi została określona na poziomie 11,7%.

Marka ipla ‘dla której ustalono nieokreślony okres użytkowania’ nie podlega amortyzacji.