24. Inne aktywa długoterminowe

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Rozliczenia międzyokresowe czynne 101.324 59.139
Udziały 2.231 1.454
Inwestycje w jednostkach współzależnych 2.722 2.531
Instrumenty finansowe IRS/CIRS (patrz nota 30) - 3.140
Kaucje wypłacone kontrahentom 3.055 2.959
Inne należności długoterminowe 310 224
Razem 109.642 69.447

Na dzień 31 grudnia 2012 oraz 31 grudnia 2011 roku pozycja „Udziały” obejmuje 85% udziałów w spółce KTK Sp. z o.o.

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą głównie rozliczenia z Mobyland z tytułu transmisji danych (patrz nota 43).

Inwestycje w jednostkach współzależnych

W wyniku nabycia spółki Telewizja Polsat S.A., Grupa ujęła w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poniższe inwestycje w jednostkach współzależnych, które wyceniane są przy użyciu metody praw własności:

Na dzień 31 grudnia 2012:

Nazwa spółki Wartość bilansowa Kraj Aktywa Zobowiązania Przychody Zysk / strata za okres Udział w ogólnej liczbie
Polsat JimJam Ltd. 11.129 Wielka Brytania 9.520 4.222 12.612 349 50%
Razem 11.129 9.520 4.222 12.612 349

W 2012 roku Grupa otrzymała od Polsat JimJam dywidendę w wysokości 650 euro (równowartość 2.706 zł).

Na dzień 31 grudnia 2011:

Nazwa spółki Wartość bilansowa Kraj Aktywa Zobowiązania Przychody Zysk / strata za okres Udział w ogólnej liczbie
Polsat JimJam Ltd. 2.531 Wielka Brytania 5.207 3.849 13.303 5.897 50%
Razem 2.531 5.207 3.849 13.303 5.897

W 2011 roku Grupa otrzymała od Polsat JimJam dywidendę w wysokości 300 euro (równowartość 1.305 złotych).