27. Pozostałe aktywa obrotowe

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 (dane przekształcone)
Zaliczki na udziały INFO-TV-FM - 12.000
Transakcje IRS/CIRS (patrz nota 30) 478 10.828
Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów 2.088 1.768
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów 69.402 47.871
Razem 71.968 72.467

Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą głównie umowy z Mobyland Sp. z o.o. (patrz nota 43).