16. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada instrumentów powodujących rozwodnienie ilości akcji, dlatego też zysk rozwodniony na jedną akcję jest równy zyskowi podstawowemu na jedną akcję.

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Zysk netto 598.298 160.190
Średnia ważona wyemitowanych akcji zwykłych i uprzywilejowanych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 348.352.836 324.234.858
Zysk na 1 akcję w złotych (nie w tysiącach) 1,72 0,49