18. Wartość firmy

2012 2011
Stan na 1 stycznia 2.412.285 52.022
Nabycie 100% udziałów spółki Telewizja Polsat S.A. - 2.360.263
Nabycie 100% udziałów spółki INFO-TV-FM Sp. z o.o. (patrz nota 38) 10.704 -
Nabycie 100% udziałów spółek tworzących serwis IPLA (patrz nota 38) 145.044 -
Stan na 31 grudnia 2.568.033 2.412.285

Wartość firmy dotycząca nabycia spółki Telewizja Polsat S.A. (obecnie Telewizja Polsat Sp. z o.o.) została przypisana do ośrodka wypracowującego środki pieniężne „Nadawanie i produkcja telewizyjna”. Wartość firmy wynikająca z nabycia spółki INFO-TV-FM Sp. z o.o. oraz spółek tworzących serwis IPLA (w tym Redefine Sp. z o.o.) została przypisana do ośrodka wypracowującego środki pieniężne „Usługi dla klientów indywidualnych” (patrz nota 38).

Test na utratę wartości przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wskazywał na utratę wartości (założenia testu – patrz nota 20).