35. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych 27.995 3.111
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek 140.998 62.676
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 30.065 31.435
Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów programowych wobec jednostek powiązanych 3 4.527
Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów programowych wobec pozostałych jednostek 31.011 27.592
Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych i wartości niematerialnych 20.229 10.063
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 155.426 131.167
Rezerwy krótkoterminowe 35.384 94.650
Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych 17.343 2.099
Inne 13.640 7.635
Razem 472.094 374.955

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Wynagrodzenia 29.163 26.263
Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 4.501 1.802
Opłaty licencyjne 60.746 58.565
Koszty dystrybucji 13.527 13.979
Inne 47.489 30.558
Razem 155.426 131.167

Rezerwy krótkoterminowe i długoterminowe

2012 2011
Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 98.759 24.380
Nabycie jednostki zależnej - 37.902
Zwiększenie 13.934 38.957
Odwrócenie (40.177) (2.449)
Wykorzystanie (33.014) (31)
Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 39.502 98.759
Z czego:
Krótkoterminowe 35.384 94.650
Długoterminowe 4.118 4.109

Rezerwy obejmują głównie rezerwy na licencje, koszty demontażu, rezerwy na sprawy sądowe, rezerwy na naprawy gwarancyjne, rezerwy na umowy rodzące obciążenia.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zakupu aktywów programowych i środków trwałych w walucie

Waluta 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
PLN 161.027 71.853
EUR 28.193 8.106
USD 30.697 27.853
CHF 310 157
GBP 9 -
Razem 220.236 107.969

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w walucie

Waluta 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
PLN 126.187 102.457
EUR 26.311 21.961
USD 2.899 6.749
SEK 29 -
Razem 155.426 131.167