34. Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych 9.156 4.850
Zobowiązania z tytułu zakupu koncesji - 3.202
Rezerwy 4.118 4.109
Inne 4.416 336
Razem 17.690 12.497