14. Podatek dochodowy

(i) Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Bieżący podatek dochodowy od osób prawnych 61.099 54.326
Zmiana odroczonego podatku dochodowego 35.980 (21.633)
Korekta deklaracji podatku dochodowego z lat poprzednich 270 (817)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 97.349 31.876

za rok zakończony

Zmiana odroczonego podatku dochodowego 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Straty podatkowe 7.307 (26.728)
Należności i inne aktywa 22.223 4.691
Zobowiązania 23.642 (41.190)
Wycena instrumentów zabezpieczających (322) 218
Prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie (412) (1.184)
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne (19.284) 43.043
Aktywa programowe 2.826 (483)
Zmiana odroczonego podatku dochodowego wykazana w rachunku zysków i strat – razem 35.980 (21.633)

(ii) Podatek dochodowy wykazany w zestawieniu pozostałego skonsolidowanego zysku całkowitego

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Zmiana odroczonego podatku dochodowego z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających (5.955) 1.116
Zmiana odroczonego podatku dochodowego od różnic kursowych z przeliczenia jednostek działających za granicą (155) 155
Nabycie jednostki zależnej - 1.010
Podatek dochodowy wykazany w zestawieniu pozostałego zysku całkowitego (6.110) 2.281

(iii) Efektywna stopa podatkowa

za rok zakończony

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Zysk przed opodatkowaniem 695.647 192.066
Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową – 19% 132.173 36.492
Amortyzacja podatkowa marki (29.165) (14.582)
Spisane należności (2.665) 3.797
Wpływ stawek podatkowych w innych systemach podatkowych (*) 107 5.363
Nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku na stratach podatkowych - 1.261
Odroczony podatek nierozpoznany w poprzednich okresach (3.462) (3.168)
Podatek odroczony od różnic przejściowych na inwestycjach w jednostki zależne - 1.442
Inne koszty, przychody netto nieuznane za koszty/przychody podatkowe według stawki 19% 361 1.271
Podatek dochodowy za rok obrotowy 97.349 31.876
Efektywna stopa podatkowa 14,0% 16,6%

(*) Podatek dochodowy bieżący i odroczony liczony jest według stawek podatkowych obowiązujących w krajach, w których znajduje się siedziba jednostki wchodzącej w skład Grupy, tj.:
- 9,56% dla jednostek mających siedzibę w Szwajcarii
- 19% dla jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- 26% dla jednostek mających siedzibę w Szwecji,
- 26% w okresie styczeń – marzec 2012 i 24% w okresie kwiecień – grudzień 2012 dla jednostek mających siedzibę w Wielkiej Brytanii,
- 28% dla jednostek mających siedzibę w Norwegii.

(iv) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Straty podatkowe 19.779 27.086
Zobowiązania 50.036 75.095
Wycena instrumentów zabezpieczających 5.035 1.320
Rzeczowe aktywa trwałe 21.052 2.681
Aktywa programowe 981 4.942
Należności i inne aktywa 26.558 36.386
Razem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto 123.441 147.510
Kompensata aktywów ze zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego (92.085) (91.784)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane w bilansie 31.356 55.726

(v) Strata podatkowa

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Strata podatkowa 2012 do rozliczenia 11.769 -
Strata podatkowa 2011 do rozliczenia 105.624 173.341
Strata podatkowa 2010 do rozliczenia 34.879 37.042
Strata podatkowa 2009 do rozliczenia 7.183 7.183
Strata podatkowa 2008 do rozliczenia 5.335 5.335
Strata podatkowa 2007 do rozliczenia - 7.050
Straty podatkowe do rozliczenia – razem 164.790 229.951

(vi) Straty podatkowe aktywowane

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Strata podatkowa 2012 do rozliczenia 11.553 -
Strata podatkowa 2011 do rozliczenia 91.631 165.476
Strata podatkowa 2010 do rozliczenia - -
Straty podatkowe do rozliczenia – razem 103.184 165.476

Grupa aktywowała na 31 grudnia 2012 roku podatek odroczony na stratach podatkowych, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną wykorzystane w przyszłości.

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, straty podatkowe poniesione w danym roku obrotowym mogą być wykorzystane w ciągu następnych pięciu lat podatkowych. Jednakże, strata podatkowa wykorzystana w danym roku podatkowym nie może przekraczać 50% straty podatkowej za dany rok podatkowy, w którym powstała strata.

(vii) Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Należności i inne aktywa 67.761 55.366
Wycena instrumentów zabezpieczających 91 2.654
Zobowiązania 3.517 4.934
Prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 17.522 17.934
Rzeczowe aktywa trwałe 91.906 91.337
Aktywa programowe 5.546 6.681
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego – razem 186.343 178.906
Kompensata aktywów ze zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego (92.085) (91.784)
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane w bilansie 94.258 87.122