5. Spółki objęte sprawozdaniem skonsolidowanym

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok obejmuje następujące jednostki:

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Siedziba spółki Przedmiot działalności 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Jednostka Dominująca
Cyfrowy Polsat S.A. ul. Łubinowa 4a, Warszawa działalność radiowa i telewizyjna, telekomunikacja n/d n/d
Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną
Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o.* ul. Łubinowa 4a, Warszawa produkcja dekoderów n/d 100%
Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z.o.o. ul. Łubinowa 4a, Warszawa zarządzanie majątkiem trwałym i prawami własności intelektualnej 100% 100%
Cyfrowy Polsat Finance AB Stureplan 4C, 4 TR 114 35 Sztokholm, Szwecja transakcje finansowe 100% 100%
Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, Warszawa nadawanie i produkcja telewizyjna 100% 100%
RS TV S.A. Ul. Chorzowska 15, Radom radiodyfuzja 100% 100%
Polsat Media Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, Warszawa reklama 100% 100%
Media-Biznes Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 53, Warszawa działalność telewizyjna 100% 100%
Polsat Futbol Ltd. Office 1D 238-246 King Street London W6 0RF Wielka Brytania działalność telewizyjna 100% 100%
Nord License AS Vollsvseien 13B Lysaker Norwegia obrót licencjami programowymi 100% 100%
Polsat License Ltd. Poststrasse 9 6300 Zug Szwajcaria obrót licencjami programowymi 100% 100%
Telewizja Polsat Holdings Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, Warszawa nadawanie i produkcja telewizyjna 100% n/d
INFO-TV-FM Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, Warszawa działalność radiowa i telewizyjna 100% n/d
Redefine Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, Warszawa działalność portali internetowych 100% n/d
Poszkole.pl Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, Warszawa działalność portali internetowych 100% n/d
Stat24 Sp. z o.o.** Al. Stanów Zjednoczonych 61A, Warszawa działalność portali internetowych 100% n/d
Gery.pl Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, Warszawa działalność portali internetowych 100% n/d
Frazpc.pl Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, Warszawa działalność portali internetowych 100% n/d
Netshare Sp. z o.o Al. Stanów Zjednoczonych 61A, Warszawa pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 100% n/d

* W dniu 31 grudnia 2012 roku nastąpiło połączenie Spółki ze spółką Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. (CPT), w wyniku czego Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki CPT.

** Spółka Stat24 Sp. z o.o. została nabyta w dniu 1 kwietnia 2012 (patrz nota 38) i połączona ze spółką Redefine Sp. z o.o. w dniu 30 listopada 2012 roku. Spółka Redefine Sp. z o.o. była spółką przejmującą.

Udziały wyceniane metodą praw własności w następujących jednostkach:

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Siedziba spółki Przedmiot działalności 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Polsat JimJam Ltd. 105-109 Salusbury Road London NW6 6RG Wielka Brytania działalność telewizyjna 50% 50%
Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o.* ul. Huculska 6 Warszawa telekomunikacja oraz radiodyfuzja 50% 50%

* Spółka zawiesiła działalność.

Dodatkowo w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok wykazano udziały w poniższych jednostkach:

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Siedziba spółki Przedmiot działalności 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Karpacka Telewizja Kablowa Sp. z o.o.* ul. Chorzowska 3, Radom nie prowadzi działalności 85% 85%

* Udziały wyceniane po koszcie zakupu z uwzględnieniem utraty wartości.